ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 13921 ถึงข้อมูลที่ 13931 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 233

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  451011012  ปิยธิดา บุญสิน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011011  นันทา กึ่งเลี่ยน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011009  โชติมา คงมนต์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011008  ชัยวิรัตน์ มุ่งจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011007  จีราพา ทองปาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011006  จินตะนา สังข์ทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011005  จิตติมา แก้วนอก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011004  จันทรา หมวดมี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011002  กิตติศักดิ์ เกิดชูกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011001  กนกเกศ ประชุมพรรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  431021020  มูฮัมหมัดรอเซะ ดือเล๊าะ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2543
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956