ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1441 ถึงข้อมูลที่ 1500 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 25

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  511994022  ฟารีด๊ะ สันตี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994021  ฟาตีฮะห์ อุตส่าห์ราชการ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994020  ปิยลักษณ์ ปักเข็ม  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994019  ปิยนุช ปลอดเทพ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994018  ปริฉัตร์ จันทร์หอม  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994017  ประพจน์ อนันตวรพจน์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994016  นุกูล ช่วยเนียม  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994015  นภวรรณ มัณยานนท์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994014  ทวิพงศ์ ศรีสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994013  ดนตอเหลบ รอโสนล๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994012  ซูรายา แวยูโซะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994011  เชาวเรศ ตันติโสภณวนิช  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994010  ชุติมา อนุรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994009  ชัชวลัย ขุนทอง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994008  ชไมพร พุมดวง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994007  เฉลิมขวัญ จันดี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994006  จินดา สงศิริ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994005  จันทร์ธิรา ดวงจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994004  จริยา สิงห์ดำ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994003  จตุพร มณีพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994002  เกรียงศักดิ์ วิเชียรสร้าง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994001  กชพร รักเกาะรุ้ง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511087020  อำมรา ตรีรัตนภรณ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2551
  511087019  อำพล ธรรมปาโล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2551
  511087018  สุนิสา ชัยชะนะ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2551
  511087015  วิชัย สมหมาย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2551
  511087011  เพชรชระ พูลสวัสดิ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2551
  511087010  พรพรรณ ชีววุฒิพงศ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2551
  511087008  ปรีชา โชโต  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2551
  511087003  ชลธิชา ฮวดอุปัต  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2551
  511077206  อัจฉรา ไพโรจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511077204  อริญา พุ่มศรีชาย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511077202  สุไฮนี แม็ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511077201  สุภาภรณ์ รัตนมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511077198  สาวิตรี จันทรจิตจริงใจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511077197  สาวิณี ยังบุญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511077196  สมฤดี สาวิโรจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511077195  ศิริพรรณ บัวศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511077194  ศิริพร สงผัด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511077191  วรารักษ์ ขุนเศษ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511077190  วราภรณ์ หนูปาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511077189  วราภรณ์ นับถือบุญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511077187  มาตีก๊ะ แม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511077183  เพียงพิศ วุ่นแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511077181  พนารัตน์ นิลแสวง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511077178  นิตยา ศรีนาเคน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511077177  ทิพวรรณ ลายแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511077172  จุฬาลักษณ์ พูลสวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511077170  จุฬารัตน์ ยอดแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511077166  จรรยา ทองรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511077165  ขวัญนภา อินทภาพ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511077164  เกศรา แก้วขาว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511077163  กิ่งแก้ว นาดำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511077162  กาญจนา ไพบูลย์สวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511077159  อุธารทิพย์ ฤทธิ์ชู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077157  อาริสา ขุนรงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077156  อามีน๊ะ หมันยาหมีน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077155  อาทิตตยา คำแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077154  อัจฉรา ยกเล็ก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077152  อรอุมา รักษ์แก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956