ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1501 ถึงข้อมูลที่ 1560 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 26

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  511077150  อรอุมา คงบุญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077149  อรวรรณ จันทรมุณีย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077148  อรนิภา ปานเพ็ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077147  อณิษา ชื่นอารมณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077145  หนึ่งฤทัย ศรีวัฒนา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077144  หทัยทิพย์ วงค์สุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077143  หทัยกาญจน์ ชูลาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077140  แสงแข ห่อทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077139  เสาวรส ใจมั่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077137  สุวรรณา นำยูรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077136  สุภาวดี จันทร์ศรีมาก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077135  สุภาพร จันสุข  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077134  สุนิสา วัณโร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077133  สุนิสา ไชยจารีย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077132  สุทธินี ขวัญทองยิ้ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077131  สุดารัตน์ สุขทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077129  สุกัญญา หมัดอะด้ำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077127  สาวิตรี หนูชู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077126  สาวิตรี เรืองกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077124  สวรรณยา ขุนเจริญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077123  สร้อยสุวรรณ์ สังแท่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077119  ศิยาทิพย์ ประดิษฐ์ถาวร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077118  ศรัญญา สุนทรนนต์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077115  วาสนา หวันโส๊ะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077112  วัลภา นะกลับ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077111  วันวิสา ประสมศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077109  วันดี สหกโร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077108  วันดี เรืองแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077107  วรลักษณ์ ทองแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077106  วรรณิศา ตรีมีน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077105  วนิดา อินทโน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077103  ลัดดาพร จาริยะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077102  ละออง คงนุ่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077099  รินรดา สัตถาภรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077098  รัตนาภรณ์ สุดเอื้อม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077097  โยธิกา นาคเทวัญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077096  ยุพา ไชยฤกษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077095  มาลีวัลย์ ศิริมุสิกะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077094  มาลินี แนมน้อย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077092  ภาวิณี สงบุตร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077090  ภรณ์ทิพย์ วัตนะเสน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077089  เพ็ญนภา เกื้อหล่อ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077087  พานิดา เหมทานนท์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077086  พรศิริ บัวทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077085  พรทิพย์ บุญชูมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077084  พรทิพย์ ชอบงาม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077083  ฝาลิดา หมันเบ็นหมัด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077082  ผุสดี แก้วขาว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077081  ปานทิพย์ สุวรรณเนาว์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077079  ปวีณา ตามพันธุ์ดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077078  ประภากร ขุนทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077076  นุชจรี วงศ์คณานุรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077074  นิภาพร คงทน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077073  นำโชค แก้วมังกร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077071  นวรัตน์ เนียมสงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077070  นริศรา หมาดสะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077068  ธัญชนก ชูเดช  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077066  ทิพวรรณ บุรีภักดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077065  ทิพวรรณ จันทร์ทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077064  ทิพญา เพชรทองขาว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956