ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1561 ถึงข้อมูลที่ 1620 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 27

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  511077063  ทัศณี แก้วช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077062  ตีรณา ขวัญคีรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077059  ดวงสมร สุขกระ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077058  ดวงธิดา ขำทิพย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077056  ชุติมา สุระคำแหง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077054  เจนจิรา สินทวี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077052  จุฑารัตน์ ยุทธ์ธนอุดม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077051  จุฑาทิพย์ ไกรวัลย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077049  จิรัฐิติกาล อดทน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077047  จรินญา ศรีวิลัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077046  จรรยา แสงนวล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077045  เครือวัลย์ ทองชูช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077044  ไกรศร ทองสุย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077043  เกศิรินทร์ บิลยะแม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077042  กิตติมา ณะหนู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077040  กมลพันธ์ ศรีมุณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511077037  อรวรรณ บุญศิริ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511077035  เสาวลักษณ์ บัวทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511077034  เสาวนิตย์ แซ่ว่อง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511077033  สรารัตน์ แก้วเกาะสะบ้า  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511077032  ศักดรินทร์ ชูบัว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511077026  รัตนา หมัดศิริ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511077024  เพ็ญรัตน์ ทองมา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511077021  บุศรา เอ้งฉ้วน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511077020  นิลเนตร แสงสุวรรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511077018  นงนุช หนูเกตุ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511077016  ธวัชชัย หนูเหมือน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511077015  ทิพย์สุดา คุ่ยยกสุย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511077012  จิราพร หวาวิสัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511077011  เกษร ถาวรยุติธรรม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511077010  หทัยรัตน์ ชุมทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511077009  โสพิศ โอทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511077008  สุวรรณี แสงอรุณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511077007  สุชาติ โพชนกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511077006  สายสุดา มะยมทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511077005  รุ่งนภา สังข์ทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511077004  ราตรี เกื้อไข่  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511077002  เฉลิมวัฒน์ ประไพสิทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511077001  จันทนา นวลนิ่ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073286  กนกวรรณ ด้วงเอียด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073285  อุไรรัตน์ ฤทธิเดช  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073284  อารีรัตน์ นุชัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073283  อารีย์ ศรีจันทร์อ่อน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073279  อลิษา ชูลีรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073276  สุภาวดี บิลหมาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073275  สุปราณี ตุเทพ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073274  นันทิชา ขุนไพชิต  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073272  สมฤดี แก้วชูทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073271  สมพร แก้วหนู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073270  ศรีสุดา อยู่คง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073269  ศรัญญา ชอบหวาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073267  วิมลมาศ หมัดเต๊ะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073265  วิภาพร ช้างขาว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073264  วราภรณ์ ศรีเพ็ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073263  ลดาวรรณ์ จันทรวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073262  รัชนี ศรีหาจร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073260  รสกร แก้วจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073259  ฟารีดา เด็นมานิ๊  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073258  ภัทรชนัน ทรงอาวุธ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073256  พรพนา หมวดเฝือ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956