ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1621 ถึงข้อมูลที่ 1680 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 28

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  511073255  พรธิดา แก้วจารนัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073252  ปิยวรรณ ณรงค์รัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073250  ปิยนาถ บุญณะแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073249  นุชรีย์ ชนูดหอม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073248  นุชนารถ เพชรสังข์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073247  นุชจรี สุวรรณภักดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073245  นิติยา วิวัชนะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073244  นฤมล รอดผล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073243  นฤมล มุสิเกิด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073242  นราทิพย์ สะนิ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073241  เธียรชัย วิเชียรโชติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073239  ภัทรวีโชติ สงวนโสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073238  ดารานาถ สุพันธ์ติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073236  จันทิมา สุขสวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073234  ขวัญนภา ชูดำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073233  กิตติยา หมัดเล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073230  กาญจนา ปาโต  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2551
  511073229  อุไรวรรณ อุยสุย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073228  อุทัยรัตน์ สุทธิดำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073225  อัจนา บุญชัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073224  อัจฉรา ไกรคุ้ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073222  ชนัญชิดา นกน้อย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073220  อมรินทร์ วงศ์เปี่ยมศักดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073219  อภิวรรณี ชาตะเวที  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073218  อนุศรา ชุ่มสีดา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073216  สุวิมล สมแจ้ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073214  สุวิภา บุญต่อ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073211  สุภารัตน์ ไชยถาวร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073210  สุภาภรณ์ บุญรังษี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073209  สุพรรณษา แสวงโลก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073208  สุนารี บุญยอดศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073207  สุดารัตน์ คงดำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073204  สาวิตรา โต๊ะยง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073203  สรรค์ฤทัย แซ่แต้  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073200  ศิริพร สุวรรณศิลป์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073198  ศศิธร ภูธรภักดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073197  วีราภรณ์ มณีรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073193  วารุณี ศรเกลี้ยง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073192  วาทิณี กาติ๊บ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073191  วลัยพร ไชยทองคำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073187  รินราวี ไชยเวศ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073185  รัตนา หนูจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073183  ยุพเรศ คมขำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073182  มาริษา แซ่ลิ้ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073180  มณฑา มัคโช  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073179  พิมพ์จันทร์ รัตนพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073178  พินทุมาศ อดิสสร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073177  พัณนิดา ศรีทองคง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073175  พัชรภรณ์ ช่วยประคอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073172  ฐปิตา ศรีแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073169  ปรัศนีย์ มุกแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073164  เบญจวรรณ ชัยแป้น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073162  บุษรา สุระกา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073160  นิตยา พรมล้ำเลิศ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073159  นาถยา แก้วมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073158  นาถติยา ยอดเกลี้ยง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073157  นันทิยา ชูอักษร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073155  นภาพร เกลี้ยงจุ้ย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073154  นภสร จันทร์ประดับ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073151  ธัญลักษณ์ รัชตะพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956