ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1681 ถึงข้อมูลที่ 1740 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 29

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  511073150  ทิพย์วัลย์ นวนมุสิก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073148  ถนอมจิตร อิสโม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073146  ดาราวรรณ สังขวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073145  ณรงค์ฤทธิ์ ลอย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073144  ชุติมา หมั่นเจริญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073141  เจริญขวัญ ชัยทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073140  เจนจิรา กาละทีโร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073139  จุติมา ช่วยชุมชาติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073137  จิราพรรณ วงษ์อนุชิตเมธา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073136  จิตติมา อินทะสุวรรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073134  จริยา ราชนุ้ย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073133  กุมารี อินสุวรรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073132  กาญจนา มหาชาตรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073131  กาญจนา แซ่เล่า  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073130  กษมา เหมทานนท์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073129  กฤตติยา เพ็ญศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073126  กณัฐชนก จันทร์ฤทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2551
  511073125  ฮาหมาด บิลก่อเด็ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073124  ฮารีซะห์ บากา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073123  เอมอร สุวรรณรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073121  อิสราภรณ์ ชายแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073120  อับดุลรอฮีม บินสัน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073118  อลงกรณ์ สุวรรณแสง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073114  สุวิมล สักคุณา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073113  สุวิมล บุญสัตย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073112  สุวรรณา หีมหมัด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073111  สุวภัทร รตาคุณานนต์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073110  สุภาวดี บุญมี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073109  สุพรทิพย์ หงส์เจริญกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073108  สุพจน์ ราชสีห์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073106  สุนิสา บัวริน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073105  สุธาภรณ์ เอื้อแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073103  สุทธิมา สุขมาก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073102  ธนัญญา หนูวิลัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073101  ศิริวรรณ โชคสกุลวัฒนา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073100  ศิริพร เศรษฐพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073099  ศิรินทรา หยันยามีน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073097  ศศิกานต์ เตชะพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073096  ชนกนาถ หลำเบ็ญสะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073094  วิลาวัณย์ เตชะนันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073093  วิรัตน์ ใหมคง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073092  วิภาวดี ตรีตรง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073090  วรรนิภา เดชสถิตย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073089  วรรณศิริ เกษรพันธุ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073088  รัตนาพร จิตติศักดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073085  ภัทรนันท์ หมะสมาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073084  ฟาริสา กาแต  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073083  พิลาศลักษณ์ โวหาร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073081  พนัทฎา เกิดแสงสุริยงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073079  ไปรมา แหละยุหีม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073076  นูรีซา อุมา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073074  นภาพร รองสวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073073  ธัญติมา กิจมะโน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073071  ธัญญรัตน์ แซ่อึ่ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073069  ทัศนีย์ อินทร์แก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073068  ทศพล กมลศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073066  ทรงฤทธิ์ ขักขะโร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073064  ชนัญชิดา บุญเรือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073063  ชาติชาย แก่นไชย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073062  ชัยยศ ศรีอิ่ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956