ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1741 ถึงข้อมูลที่ 1800 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 30

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  511073061  เจนจิรา ดีทองอ่อน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073060  จีระนันท์ เสาวคนธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073057  จันจิรา เขียดน้อย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073056  จริยา ฤทธิ์แก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073054  กิตติธัช แซ่ซี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073053  กัลยา ผ่องสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073052  กรษณ ตั้งมั่นก่อกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073051  กรทอง รักษาราษฎร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2551
  511073047  อรอุมา เกิดตลอด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073045  อพวรรณ บุญช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073043  สุธินี อมแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073042  สุดา จันทศิริ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073041  ศิริพร คงทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073040  ศาธิตา ดุลยกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073038  ศศิธร เสียมไหม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073037  วิวาห์ สีทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073035  วายุ ปัญจวิรัติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073034  วัลย์ลิกา ศุกระกาญจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073033  วันวิสาข์ ทองบุญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073030  ลักส์ตอยีปะห์ มะมิง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073029  เรวดี เอาติ่ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073028  รัชนี จันทเสนะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073027  รัชนี แก้วรัตนา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073026  รัชนาท สุวรรณรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073024  ยุพิน ธรรมรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073023  ยุพิน แก้วประถม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073022  มินตรา สุทธิธรรม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073021  ปรมาภรณ์ คงบุญจิตร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073020  พิรัญญา นิลวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073019  พัชรินทร์ รัตนโกสม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073018  พรพรรณ ไกรรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073015  นิลเนตร อ้นบำรุง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073014  นงค์นาฎ นวนหุน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073011  ดาวนภา พรหมสวาสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073010  ดวงกมล ช่วยนวล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073007  จิราภรณ์ สุขเกษม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073006  จิราพร เสียงหอม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073004  จินตนา ลักษณาวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073003  ขวัญชนก สุวรรณโชติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  511073002  กนกวรรณ สุวรรณโร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2551
  502997012  สุจิตร์ พูนเกิด  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2550
  502997010  วิชัย คุ้นเคย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2550
  502997005  ดวงใจ คำคง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2550
  502997004  จุฑารัตน์ ทิพย์ญาณ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2550
  502997001  เกศสุดา เหมทานนท์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2550
  502051267  สุจินดา สุขรุ่ง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2550
  502051266  ปรียานุช บุรีมาศ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2550
  502051264  อัจฉราภรณ์ สวนสนอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2550
  502051263  วรรณวิสา ทองกุ้ง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051260  ฮาสือรี บูละ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2550
  502051256  อนุสรณ์ เนียมเกตุ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2550
  502051255  โสรยา บุญประกอบ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2550
  502051252  สุนารี ขาวสุริยจันทร์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2550
  502051245  วนิดา ศักดา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2550
  502051244  รัตนา ศรเกษตริน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2550
  502051243  รอฮานี เวาะหลง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2550
  502051242  มายุดา สร้างสวน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2550
  502051241  มยุรา กำโชติ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2550
  502051240  ภาวิณี โสมสุข  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2550
  502051239  ภาวดี โชติมณี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956