ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 181 ถึงข้อมูลที่ 240 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 4

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  521997135  ศรีสุดา โมสิโก  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997134  แวดาโอ๊ะ มะแดเฮาะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997134  แวดาโอ๊ะ มะแดเฮาะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997133  วีรโชติ ฤทธิ์โต  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997133  วีรโชติ ฤทธิ์โต  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997132  วิสุทธิ์ ทองจินดา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997132  วิสุทธิ์ ทองจินดา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997131  วิสา พันธุรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997131  วิสา พันธุรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997130  วิษณุ พาหุรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997130  วิษณุ พาหุรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997129  วิทยา เอกทัตร์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997129  วิทยา เอกทัตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997128  วิชิต หนูผุด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997128  วิชิต หนูผุด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997127  วิจิตรา บินการิม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997127  วิจิตรา บินการิม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997126  วาสนา ทุมมากรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997126  วาสนา ทุมมากรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997125  วาสนา จันทวาศ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997125  วาสนา จันทวาศ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997124  วันทนีย์ หมื่นสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997124  วันทนีย์ หมื่นสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997123  วรัญญา วัฒนะนาวิน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997123  วรัญญา วัฒนะนาวิน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997122  วรรรัตธิญา บินมะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997122  วรรรัตธิญา บินมะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997121  วรรณดี ปฏิพัทธนาทร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997121  วรรณดี ปฏิพัทธนาทร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997119  ไลลา อาเก็บอุไร บัวหลวง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997119  ไลลา อาเก็บอุไร บัวหลวง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997118  เล็ก เกียรติขจรเดช  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997118  เล็ก เกียรติขจรเดช  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997117  ลีลา แบลือแบ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997117  ลีลา แบลือแบ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997116  ลาวัลย์ คงเพ็ชร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997116  ลาวัลย์ คงเพ็ชร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997114  รุสลี แสงดี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997114  รุสลี แสงดี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997113  ราชวัตร เด่นตุลาการ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997113  ราชวัตร เด่นตุลาการ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997112  รัตนาภรณ์ คงมี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997112  รัตนาภรณ์ คงมี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997111  รัตติยา นะฤทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997111  รัตติยา นะฤทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997110  รอฮิม แยนา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997110  รอฮิม แยนา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997109  รินลณี กาเต๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997109  รินลณี กาเต๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997108  ยุคล เพชรชู  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997108  ยุคล เพชรชู  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997107  มูฮำมัดรอมลี สาและ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997107  มูฮำมัดรอมลี สาและ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997106  มูฮามัดนาเซร์ ยูโซะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997106  มูฮามัดนาเซร์ ยูโซะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997103  มัสกะห์ เจะแม็ง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997103  มัสกะห์ เจะแม็ง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997100  มะลุกมาน ลาโอะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997100  มะลุกมาน ลาโอะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997099  มะยูนา มะเย็ง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956