ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1801 ถึงข้อมูลที่ 1860 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 31

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  502051233  พฤดี ปานแก้ว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2550
  502051232  ปริศนา ชอบแต่ง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2550
  502051231  ฉันทิสา พุทธกูล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2550
  502051228  นาดีเราะ บิลอะหลี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2550
  502051226  ทิพวรรณ ขาวเรือง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2550
  502051220  ณัฐธิชา ชูพยัคฆ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2550
  502051219  จักรพันธ์ กองเพ็ชร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2550
  502051218  คอดีย๊ะ มรรคาเขต  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2550
  502051216  กิติยา อมฤตกุล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2550
  502051215  กิตติมา ขนาดผล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2550
  502051213  ฮาวา มัจฉา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051211  เอมวิกา หนูปาน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051209  อุสณีย์ บุตรหลำ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051208  จิรัชยา สมัย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051207  อุณาวรรณ รัตนคำ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051206  อิสริยา เชื้อพุทธ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051203  อารีนา แซะอาหลี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051202  อามีน๊ะ ไมมะหาด  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051201  อาภาภรณ์ ษรภักดี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051198  อาตีกะห์ โดะโม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051195  อัสมา คงทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051194  อัญชิรา อาวุธ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051193  อัจฉรา นิลละออ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051192  อัจฉรา สายเภอ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051190  อะมิรา ขุนดุเร๊ะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051189  อ้อมอารีย์ ศรีชาย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051187  อรอุมา บุญช่วย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051184  อรพรรณ เดชสุวรรณ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051183  อรนันท์ ศรีนวล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051182  อภาภรณ์ จันทร์คง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051181  อนุวัฒน์ รัสมะโน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051180  อนุชิต ชุมคง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051177  หนึ่งฤทัย สยามล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051176  โสภาวรรณ เชื้อดี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051175  โสภาพรรณ แก้วศรีบุญ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051173  เสาวรจน์ คงเหลือ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051172  สุวิจักษณ์ ปัดสระน้อย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051171  สุไลนะห์ เกษม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051168  สุภาพร ด่านปิยโชคกุล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051166  สุพรรษา สมหวัง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051165  สุปรียา เนียมรัตน์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051164  สุนิสา ทองอินไข่  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051163  สุทิศา คงศิลป์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051158  จิรภัทร เรืองแก้ว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051157  สายใจ ขุนรักษา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051156  สมฤดี ส่อศักดิ์ศรี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051155  สกล นะนวน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051154  โศรยา สาหะตี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051153  ศิริฉัตร รมณีย์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051152  ศิรัญญา คงเอียด  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051151  ศศิวรรณ สมหา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051149  ศรัญญา คนขยัน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051148  วุฒิพงษ์ ฤทธิกรรณ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051146  วีรนุช โสดสลาม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051144  วิภาดา บุญสินชัย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051143  วิภา กุนหลัง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051142  วาสิฏฐี เพ็งเซ่ง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051140  วรรณิสา ศรียา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051139  วรรณา อุรามา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051138  วรรณวิศา อยู่เป็นสุข  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956