ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1861 ถึงข้อมูลที่ 1920 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 32

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  502051136  ลัดดาวัลย์ มาลาวงศ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051134  รุ่งนภา มีศรี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051133  รินดา ยีหรีม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051132  ราณี โตสาแน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051131  รัตนา ชูหนูขาว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051130  รัตติญา พรมยา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051129  รัฐพล อ่วมคง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051128  ระพีพรรณ คงศรี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051127  ยุภา สมบูรณ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051126  ยาการียา ยูโซะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051124  มุกดา โบบทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051123  มินตรา หล่อทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051122  มิ่งขวัญ เครือเตียว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051121  มิ่งขวัญ แก้วเอียด  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051120  มาเรียม แอกูยิ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051118  มารีนา เจะอูมา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051114  มนฑญา นันตสินธุ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051113  มนชนก พัฒน์คล้าย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051111  ภูวนัย แสวงบุญ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051110  ภานุพงศ์ เดชสถิตย์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051109  ภัสสร อิณยโณ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051108  ฟารียาณี บาซอ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051106  ฟาตีฮะห์ บินแวมะยิ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051102  พิศสุดา ปุสสะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051101  พัสตราภรณ์ บุษรารัตน์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051100  พรรณทิพย์ จันทวิเศษ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051099  พรพิไล กสิวัฒนา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051096  ปิยาภรณ์ แก้วรักษ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051095  ปิ่นหทัย ขุนทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051094  ปัทมาภรณ์ เครือหงษ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051092  ปัทมา อาแซ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051091  ปราโมชย์ สุขจิตต์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051090  ประภิญญา แก้วจีน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051089  เบญจวรรณ จันทระ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051088  เบญจมาศ ธุวะคำ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051085  เนตรชนก ไกรนุกูล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051082  นุดา หลัดโส๊ะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051081  นุชนาถ สำนัก  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051080  นุชจรี สุวรรณวงค์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051079  นายีรา มะเซ็ง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051075  นริษา นิลแก้ว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051074  นริศรา เก้าเอี้ยน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051073  นงเยาว์ ชิลวรรณ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051072  ธีรวัฒน์ จันทร์โกมุท  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051071  ทิพวาริน อุสาห์การ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051069  ทิพรัตน์ สระวารี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051068  ตอเฮเราะ สะระโต  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051067  ตอฮีเราะห์ สาเมาะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051064  ดานียัล สาเม๊าะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051063  ณัฐวุฒิ ขวัญสุข  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051058  ซูไวบะฮ์ อาบู  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051052  ซัลวานี ตีมุง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051050  ชุติวรรณ เพชรสุวรรณ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051048  ชัยวัฒน์ ทองฤทธิ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051047  ชัยวัฒน์ ศักดิ์ดี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051046  ชฎาภรณ์ ดิษฐ์แก้ว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051045  เจนจิรา มากมณี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051044  จุฑารัตน์ ชูเอียด  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051041  จุฑามาศ ขวัญแก้ว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051040  จุฑาทิพย์ หีตแก้ว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956