ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1921 ถึงข้อมูลที่ 1980 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 33

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  502051036  จิระศักดิ์ อุปมัยรัตน์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051035  กุลนิดา เพชรภัสกร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051034  จินตนา ไชยคงทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051031  ขวัญตา เพ็งไทร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051030  ทัตพิชา รอดรักษ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051029  เกศกนก จงรัตน์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051027  กิตติยา ชุมสวัสดิ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051026  กิ่งกาญจน์ หัฐพจน์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051025  กาญจนา คงทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051024  กรรณิการ์ เมืองฟัก  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2550
  502051021  เสาวรส รักทรัพย์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2550
  502051019  สุทิศา จันทะโชติ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2550
  502051017  ศุภณัต หนูเซ่ง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2550
  502051016  ศิริภรณ์ แก้วฉวี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2550
  502051015  วุฒิชัย แซ่พู่  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2550
  502051010  พงษ์ศักดิ์ บริพันธ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2550
  502051009  ปิยะพัฒน์ ทองพริก  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2550
  502051008  ปรีดี ปลอดทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2550
  502051006  ธัญญาลักษณ์ สุวรรณโณ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2550
  502051005  ธงชาติ ศิริครินทร์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2550
  502051003  จุฑารัฐ ไชยสาร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2550
  502051002  จกฤช เรืองศรี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2550
  502041126  ภรทิพย์ เหตุทอง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2550
  502041125  สาวิตรี ช่วยเต้า  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2550
  502041123  อุษา ทุ่งปรือ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041122  อรอุมา กุลใจการ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041118  เสาวลักษณ์ แก้วเหมือน  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041117  สุมาลี สาม่าน  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041116  สุพิกา คงเหล่  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041115  สุพรรณษา ชูสงค์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041114  สุนิสา ไชยสุวรรณ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041112  สุธาสินี ศรีรักษา  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041111  สุธาทิพย์ รุ่งสง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041110  สุดา คำศรีสุข  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041109  สุชาดา เจ๊ะเร๊ะ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041108  สุชาดา ศรีสุวรรณ์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041106  สุกัญญา นุ้ยผุด  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041105  สายฝน หมาดโส๊ะ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041103  ศิริพร ปูหยัง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041099  วันวิสาข์ สุขสำราญ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041097  วราทิพย์ โต๊ะหมีน  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041096  วรัญญา แซ่พู่  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041090  มายาตี นิมะ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041089  มาดีน่า หลีดินชุด  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041088  มัทธิชา ช่างสนั่น  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041084  ฟัครีย์ บินเตล็บ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041081  พิมพ์ศิริ แสงแก้ว  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041080  พัชนี ชอบธรรม  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041068  นิตยา เอียดหนาย  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041067  นาถยา บุญแสวง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041065  นทวรรณ มิ่งโมลี  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041063  ทิพย์พวรรณ ขุนราม  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041062  ทัดประดิษฐ์ แก้วอ่อน  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041060  ฐิติมา เยี่ยมยกกุล  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041058  ชุลีภรณ์ ระเบียบดี  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041057  ชุตินันท์ มูณีวรรณ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041056  ชญานิษฐ์ กล่อมวิเศษ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041055  เฉลิม หนูทอง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041053  จุธารัตน์ เภอสม  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041051  จรรจิรา เอี้ยวสกุล  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956