ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1981 ถึงข้อมูลที่ 2040 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 34

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  502041049  กุสุมา หนูพันธ์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041046  กนิษฐิกา เดชดี  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2550
  502041044  อิบรอน อาดมะเร๊ะ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2550
  502041041  อมร มูลวงค์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2550
  502041040  อนุวัฒน์ มีพบ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2550
  502041038  หิรัญ ผ่องสุวรรณ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2550
  502041037  สุวรรณดี หลังอิ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2550
  502041036  สุพัฒน์ บัวคำ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2550
  502041031  ศักดินันท์ คีรีเดช  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2550
  502041027  วรรณภา ด้วงน้อย  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2550
  502041026  วรพรรณ อัญชลี  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2550
  502041024  มัยรียะ ติ้งสุวรรณ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2550
  502041022  ภูจิตรา กูรอหมีน  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2550
  502041021  พีรพัชร หลักเพชร  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2550
  502041019  ปวีณา เกตุดำ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2550
  502041018  เบญจพร แก้วนิล  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2550
  502041017  บัณฑิต โสภณ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2550
  502041015  นงนุช จันทวี  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2550
  502041013  ธารสวาท พิมเสน  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2550
  502041012  ทิพวัล เสนาทิพย์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2550
  502041011  ทิพวรรณ หนูแก้ว  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2550
  502041008  ชุติมา ใจห้าว  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2550
  502041006  จีรนันท์ นามสุข  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2550
  502041005  จันทร์สุดา พัฒน์ชนะ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2550
  502041004  จริญญา หาหมาน  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2550
  502041003  คมกริช วงศ์สวัสดิ์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2550
  502041002  กุลนันทน์ พงษ์ศรี  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2550
  502041001  กษมาพร ทองเขียว  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2550
  502021462  อาหามะบัดรู อาแว  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021460  สุพรรณี ศรีแก้วณวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2550
  502021458  อภิรดี เลาหบุตร  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021456  นิภาพร ขวัญเมือง  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021455  ชฎาพร รำเพย  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021450  น้ำฝน เพ็ชรบุรี  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021448  เทียนทิพย์ พุดดำ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021447  สุธิดา ช่วยพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021445  กาญจนา บุญยะการ  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021443  อรวรรณ ด้วงทอง  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2550
  502021440  อุไร บิลยะแม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021439  อุมาภรณ์ สมจิตร  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021436  อาซาน เหมซ๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021435  อัสมะ หะยีบือสา  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021434  อัถพงศ์ ปิ่นทองพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021432  อรอุมา คงมีสุข  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021431  อรอนงค์ ประดิพัทธ์นฤมล  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021430  อรวรรณ ฤทธิมาศ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021424  สุจิตรา ชูเกิด  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021422  โศรยา ราษรงค์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021421  ศุภเดช ขวัญช่วย  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021420  ศศิธร ศิริวุฒิ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021419  แวฟาดีละห์ แวหะมะ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021418  วุฒิไกร ปุ่นเจ้า  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021414  วรุณศิริ รอดทองสุข  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021413  วรรณิศา เอียดเรือง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021411  ไรหนับ หยีเหยง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021410  รัตติยา ไชยทองขาว  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021409  รจนา ชูทอง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021407  มาลินี อาหลี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021405  พิษณุ เพชรประพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021402  พรธิมา สมจริง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956