ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 2041 ถึงข้อมูลที่ 2100 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 35

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  502021401  ปิยะนุช คงขน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021399  ปาตีน๊ะ ยูโซ๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021396  เบญจวรรณ สิทธิรักษ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021393  นิติวัฒน์ ทองอร่าม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021392  นฤดม ใจเด็จ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021390  เธียรอรัญ เท่าซุง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021387  ทรงศักดิ์ บัวศรี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021385  ณัฐพล ทิมช่อ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021384  ณัฐธิดา จุลนิล  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021381  ชาญณรงค์ คงทน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021380  จุรีมาศ ศรีหมุน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021378  จอมขวัญ ชุมชาติ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021377  กัญญา ไชยยางค์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021374  กทระ เพ็ชรเสรี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2550
  502021372  เอกราช ราชรักษ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2550
  502021369  สุริยา วงษ์สุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2550
  502021368  สุขุมาลย์ เกื้อชาติ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2550
  502021367  ศุภรัศมิ์ จิตราภิรมย์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2550
  502021364  มานพ สุเหร็น  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2550
  502021362  พงศกร ไพโรจน์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2550
  502021361  ปิยวรรณ ทัศนากร  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2550
  502021353  กมลวรรณ ขินล่อง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2550
  502021350  อุกฤษฏ์ เมืองดิษฐ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021347  อัตพล เทพสง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021346  อัญชนา เรืองติก  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021344  อลิษา ปรีดิยาพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021343  อรรถพล พรหมทอง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021340  สุพจน์ พันธ์ทิพย์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021339  สมฤดี นิโกบ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021337  ศิลป์ชัย สงพิน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021336  ศิริพร ชลธี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021335  ศิริกานต์ เพ็งอุบล  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021334  ศิรวัฒน์ สิงหโอภาส  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021333  ศักดิ์ชาติ วุฒิกรณ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021332  วีรเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021331  วิภาวรรณ บิลก่อเด็ม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021327  ธนิดา เรืองดิษฐ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021326  วนิดา สุวรรณชาตรี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021325  รุสรานี มะหะหมัด  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021323  รุชิณา เวชกะ  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021315  มูฮัมหมัดนายิบ มาลีหยัน  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2550
  502021313  มาเรียม สตอหลง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021312  มัสณา ทรงนาศึก  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021311  มัลลิกา ปัญจเมธีกุล  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021305  เพียงพรรณ คงชำนิ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021304  พีระพงศ์ ถิระโชติ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021302  พัสณี ตะวัน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021301  พลอยอัปสร บัวทิพย์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021298  ปิยนุช วิเชียรสร้าง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021296  ศศิภัส ปรีชา  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021293  นิภารัตน์ ดวงแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021291  นันทิกานต์ หมานระเด็น  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021290  นันทวุฒิ เจริญทิวากร  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021289  นพรัตน์ ชีวโศภิษฐ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021288  ธวัชชัย ธัญวงศ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021287  ธนัญชัย อ่อนเรือง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021286  ทิพวรรณ สงนุ้ย  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021285  ต่วนนีซะ รอยา  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021284  ณัฐวุฒิ ปันดีกา  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021283  ณัฏฐณิชา ทองเหม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956