ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 2101 ถึงข้อมูลที่ 2160 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 36

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  502021282  ณัชพล เนียมสงค์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021281  ณฐนนท์ เหมไพบูลย์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021280  ไซหนับ ดวงตา  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021272  การะเกด ภูกาบเพ็ชร์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550
  502021271  อภิสิทธิ์ หมีนโส๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2550
  502021268  รอนี บิลหมุด  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2550
  502021265  เกศกนก ชัยณรงค์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2550
  502021264  อาทิตย์ รักขาว  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2550
  502021263  สุจรรยา คงไข่  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2550
  502021262  ศุรีพร โมทะกุล  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2550
  502021260  เยาวลักษณ์ รัตนพันธุ์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2550
  502021259  มารีสา ด่าสะอิ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2550
  502021258  มารีนี บือซา  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2550
  502021255  นูรฟาตีนะห์ ยีมะเสาะ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2550
  502021253  ณัฐพล เจะสารี  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2550
  502021252  กาญจนา หนูจีนเส้ง  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2550
  502021248  อัสมา มรรคาเขต  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021243  อภิสรา หมีนหวัง  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021242  อโนชา สามัคคี  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021241  อทิตญา กันภัยชร  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021240  สุวิทย์ ทวีวุฒิไกร  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021238  สุนารี ณภากูล  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021237  สุดารัตน์ สิ้นทุกข์  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021235  สิริบงกช วัชระกาญจกุล  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021234  สิทธินันท์ สวนจันทร์  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021233  ส่อฮ่าบีหย๊ะ สะแหละ  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021231  สกาวรัตน์ พงษ์แพทย์  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021230  ศุทธินี ไชยรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021225  ศศิธร เก้าเอี้ยน  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021224  ศรีสุดา พุ่มนวน  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021223  ศรัณยู วงศ์อิสรภาพ  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021220  วิไลภรณ์ บุญกล่อม  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021219  วาสนา คุ้มภัย  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021216  วราภรณ์ คงธนาไพบูลย์  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021214  ลาติฟ ตาเดอิน  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021207  มณีรัตนา แซ่โค้ว  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021205  ฟาดีลา กาเดร์  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021203  พัชรี เหล็กเนตร  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021202  ปิยะพงค์ ชัยแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021201  ปัทมา ชูยัง  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021200  ปวีณา ถิ่นแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021199  ประสิทธิ์ สุขไกร  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021196  นิสากร ขุนจันทร์  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021194  นันทนัฐ สัจจมาตย์  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021193  นัฐพงษ์ ปานเพ็ชร  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021192  นัฐกาญจน์ แท่นศรี  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021191  นรวัฒน์ ทองเนื้อแข็ง  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021189  ธนาภรณ์ ศรีเพชร  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021188  ทรงพล ดาวหยก  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021185  ดนัย ภิรมย์  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021184  ณัฐพล เกษมุล  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021183  ซัลมา หม่าหลี  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021181  เจิดนภา รัชดาชาน  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021180  จุติมา พูลเอียด  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021179  จุฑามาศ แก้วสุริยันต์  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021178  จิตตรา บิลลิหมัด  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021177  จตุพร แซ่กี่  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021176  คชพล คชพลายุกต์  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021175  ข้อดีย๊ะ แดงร่า  คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550
  502021169  อัสนีดา สาแม  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956