ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 2161 ถึงข้อมูลที่ 2220 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 37

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  502021167  อักษรวดี มณีพรหม  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021162  สุวพร คงสง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021161  สุไรวรรณ เส็นเส็ม  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021158  สุนิศา พลันสังเกตุ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021157  สุธารัตน์ รักสิทธิ์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021156  สุดารัตน์ ยันพะโยม  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021152  สินจัย เต็มสังข์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021150  สาวิตรี มณีพรหม  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021149  ส่อวี้นะ แคยิหวา  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021148  ศิญาพร เจ้ยทองศรี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021145  วินิตา แวววรรณจิตร  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021144  วันวิสาข์ ระหังภัย  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021142  วราพร ขันเงิน  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021141  วรรณวิษา ดำนุ่น  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021140  วนิดา ชินวร  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021139  วนิดา บินดุเหล็ม  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021137  โรซาณี ดามู  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021136  รังสิมา สายศรทิพย์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021133  มาลีนา ล่าเห  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021126  ภนิดา ศุภนิมิตรวรกุล  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021124  เพ็ญพักตร์ พลเส็น  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021117  ปัฐกาญจน์ บูรณะชัย  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021115  ประภาวดี แก้วบรรจง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021114  นูรียะห์ ล่าหมัน  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021112  นูรฮัยโซน เจ๊ะซู  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021111  นูรซากีนา แวสุหลง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021109  นิตยา ศรีศักดา  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021108  นิชนันท์ ยิ้มเส้ง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021105  ดุษฎี สีหะเนิน  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021104  ณัธฐา นาเลื่อน  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021103  ณัฐธนพัฒน์ นนทะแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021100  ซัยตน สะนิ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021098  โชติมา สหะวิริยะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021096  ชนกนาถ เผือกผ่อง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021095  เจนจิรา ตุกวุ่น  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021093  จิตจิรา รองสวัสดิ์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021092  แคริยา นาเกลือ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021089  กิ่งกมล สุตรา  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  502021085  อุมาวดี ยอดสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021081  อัญชลี แสงแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021080  อรพรรณ จันหอม  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021079  สุรีย์พร กำเนิดกลาง  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021077  สุชาดา ศิริมร  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021076  สิริยา ทองฤทธิ์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021075  สิริภา จันทรชาติ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021074  สรพงษ์ แสงสุวรรณ์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021073  สมฤดี จินดาพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021071  วุฒิไกร มีพัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021070  วิสกฤษ สิงห์อินทร์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021069  วิไลวรรณ ภูนิคม  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021068  วินันท์ ทวิสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021067  วันวิสาข์ ขาวทอง  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021058  พรภิมล แป้นแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021057  ปิยาภรณ์ วังศิริกุล  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021056  ปรียารัตน์ ปราบปราม  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021055  ประวีรวรรณ คงแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021050  ธัญญลักษณ์ วงศ์สำราญ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021049  ทวีศักดิ์ ยังรอด  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021042  ชมพูนุช วังบัว  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021041  ชฎาพร ทองทา  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956