ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 2221 ถึงข้อมูลที่ 2280 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 38

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  502021039  เจนจิรา ทิพยมงคล  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021038  จุฑามาศ ชูยัง  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021037  ฆอมือเส๊าะ สะมะแอ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021036  ฆอดีเยาะ หัดดูหมัด  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021035  กิ่งกาญจน์ ตรีไวย  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021034  กัณฐาภรณ์ เคล้าดี  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2550
  502021031  อัสมาอ์ หะยีตาเฮร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2550
  502021028  เสาดะห์ ขุนหลำ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2550
  502021026  สิริภา ไหมศรี  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2550
  502021024  วีระพงษ์ จงรักษ์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2550
  502021021  มาลีกี ทรงเลิศ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2550
  502021017  ฟัยซา เจ๊ะฮะ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2550
  502021010  ดนัย อินนุพัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2550
  502021008  ไซดี บินดาโอะ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2550
  502021007  ฑารีฟา มฮำมัด  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2550
  502021001  กฤติยา รักยิ่ง  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2550
  501997508  สวัสดิ์ สุขสม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997508  สวัสดิ์ สุขสม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997507  วีระวัฒน์ กิติศักดิ์รณกรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997507  วีระวัฒน์ กิติศักดิ์รณกรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997504  ยาใจ กาญจนนิลบูรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997504  ยาใจ กาญจนนิลบูรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997503  มนูญ เสนละเอียด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997503  มนูญ เสนละเอียด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997502  มนตรี เทพทวี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997502  มนตรี เทพทวี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997501  พรชัย ทวิสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997501  พรชัย ทวิสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997499  ปราณี ลอยแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997499  ปราณี ลอยแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997498  บุญรงค์ บุญราม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997498  บุญรงค์ บุญราม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997497  บังอร เพ็ชรขาว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997497  บังอร เพ็ชรขาว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997496  นรินทร์ ยอดไชย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997496  นรินทร์ ยอดไชย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997495  ทวีชัย คงรื่น  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997495  ทวีชัย คงรื่น  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997494  ทวี บุญปล้อง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997494  ทวี บุญปล้อง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997493  ดำรง ฉันทจิตต์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997493  ดำรง ฉันทจิตต์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997492  ชยันต์ ชูรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997492  ชยันต์ ชูรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997490  จำเริญ เขมานุวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997490  จำเริญ เขมานุวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997487  สิริมาศ เพ็ชรไทยพงค์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997487  สิริมาศ เพ็ชรไทยพงค์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997486  วรรณา ดินนุ้ย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997486  วรรณา ดินนุ้ย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997484  สุพิศ นิตยวัน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997484  สุพิศ นิตยวัน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997483  นิคม กันตวิชญ์วงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997483  นิคม กันตวิชญ์วงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997482  ทรงพล อารมณ์เย็น  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997482  ทรงพล อารมณ์เย็น  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997481  เพ็ญนภา รัตโนดม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997481  เพ็ญนภา รัตโนดม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997480  มิรินทร์ พนมอุปการ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997480  มิรินทร์ พนมอุปการ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956