ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 2281 ถึงข้อมูลที่ 2340 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 39

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501997479  กุหลาบ สุทธิภูล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997479  กุหลาบ สุทธิภูล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997478  สุรศักดิ์ หมู่เก็ม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997478  สุรศักดิ์ หมู่เก็ม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997477  ปณิตา สฤษฎีพีรพันธุ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997477  ปณิตา สฤษฎีพีรพันธุ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997476  อาหามะ สาแล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997476  อาหามะ สาแล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997475  อารีเพ็ง ดาราหะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997475  อารีเพ็ง ดาราหะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997474  อดุลย์ หวังพิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997474  อดุลย์ หวังพิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997473  อดุลย์ นีซะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997473  อดุลย์ นีซะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997472  หาษบูเลาะ สาแม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997472  หาษบูเลาะ สาแม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997471  สุรเชษฐ์ เครือสุวรรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997471  สุรเชษฐ์ เครือสุวรรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997470  สาเหาะ มูเล็ง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997470  สาเหาะ มูเล็ง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997468  สมาแฮ เสดี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997468  สมาแฮ เสดี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997467  สมศักดิ์ นิวาสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997467  สมศักดิ์ นิวาสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997466  สมพร สุมาลี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997466  สมพร สุมาลี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997465  วิสุทธิ์ แวดอเล๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997465  วิสุทธิ์ แวดอเล๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997463  ลั่น เทพรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997463  ลั่น เทพรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997462  เมตตา บิลสุริยะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997462  เมตตา บิลสุริยะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997461  มูฮำมัดมาร์ซูกี ยีเฮง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997461  มูฮำมัดมาร์ซูกี ยีเฮง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997460  มะดาโอะ อาแว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997460  มะดาโอะ อาแว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997459  เภาพรรณ วงค์ไทย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997459  เภาพรรณ วงค์ไทย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997458  พนม อินทันแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997458  พนม อินทันแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997457  ผะกรุรสี อาแว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997457  ผะกรุรสี อาแว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997455  บันดิษฐ์ อะตะราใจ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997455  บันดิษฐ์ อะตะราใจ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997454  นิมิต ปัตนวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997454  นิมิต ปัตนวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997453  ดนัย เส้งสีแดง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997453  ดนัย เส้งสีแดง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997452  ซูลฮูดา วาเด็ง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997452  ซูลฮูดา วาเด็ง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997451  ชัยโรจน์ แวอูเซ็ง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997451  ชัยโรจน์ แวอูเซ็ง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997450  เฉลิม สมบูรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997450  เฉลิม สมบูรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997449  ฉวีวรรณ จุนโท  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997449  ฉวีวรรณ จุนโท  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997448  เจะแม บีรู  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997448  เจะแม บีรู  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997447  ขนิษฐา มะลิสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997447  ขนิษฐา มะลิสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956