ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 2401 ถึงข้อมูลที่ 2460 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 41

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501997411  ลิดา เลี่ยมปาน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997411  ลิดา เลี่ยมปาน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997410  ลัดดาวัลย์ ยอดพิทักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997410  ลัดดาวัลย์ ยอดพิทักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997409  ไพศาล อับดุลวาฮับ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997409  ไพศาล อับดุลวาฮับ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997408  พิสุทธิ์ ผ่องศรี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997408  พิสุทธิ์ ผ่องศรี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997407  พิท ทองคำ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997407  พิท ทองคำ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997406  พอชม เกาะทอง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997406  พอชม เกาะทอง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997405  ปิยะ ดอแนเล๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997405  ปิยะ ดอแนเล๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997403  ปิตุพิมพ์ หมูดเอียด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997403  ปิตุพิมพ์ หมูดเอียด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997402  ปรีชา ศรีสุข  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997402  ปรีชา ศรีสุข  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997401  ปราณีต รามหนู  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997401  ปราณีต รามหนู  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997400  เนตรยา วรรณทอง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997400  เนตรยา วรรณทอง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997399  นิศากร แสงชูด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997399  นิศากร แสงชูด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997398  นินูรไอนี หะยีนิเลาะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997398  นินูรไอนี หะยีนิเลาะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997397  ทิพย์วิภา จินดารัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997397  ทิพย์วิภา จินดารัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997396  ซูฮานา อับดุลวาฮับ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997396  ซูฮานา อับดุลวาฮับ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997395  จีราวดี ช่างสอน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997395  จีราวดี ช่างสอน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997394  จิตตรัตน์ เสนดำ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997394  จิตตรัตน์ เสนดำ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997393  กาวีณีย์ มีเหาะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997393  กาวีณีย์ มีเหาะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997391  อุษนิษา สุวรรณคีรี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997391  อุษนิษา สุวรรณคีรี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997390  อัศวเดช ทองเกต  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997390  อัศวเดช ทองเกต  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997389  อรัญฎา เพ็ชร์สุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997389  อรัญฎา เพ็ชร์สุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997388  อตินุช โชติกรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997388  อตินุช โชติกรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997387  สุวรรณี โอรามหลง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997387  สุวรรณี โอรามหลง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997386  สุวดี ศรีเกตุ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997386  สุวดี ศรีเกตุ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997385  สุภาวดี สุวรรณโรจน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997385  สุภาวดี สุวรรณโรจน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997384  สุธิดา แย่งคุณเชาว์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997384  สุธิดา แย่งคุณเชาว์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997383  สุจินันท์ มุกดา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997383  สุจินันท์ มุกดา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997382  สหัส อาชารัตนกุล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997382  สหัส อาชารัตนกุล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997381  สมชาย สุวรรณรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997381  สมชาย สุวรรณรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997380  ศิริกุล แสงแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997380  ศิริกุล แสงแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956