ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 2461 ถึงข้อมูลที่ 2520 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 42

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501997378  วิรัช ฤทธิเดช  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997378  วิรัช ฤทธิเดช  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997377  วิภาษณีย์ วัลทองธนวัชร์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997377  วิภาษณีย์ วัลทองธนวัชร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997376  วริยา เกื้อเม่ง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997376  วริยา เกื้อเม่ง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997375  วรรณธณี เกื้อนุ่น  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997375  วรรณธณี เกื้อนุ่น  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997374  ยุวดี รุ่งสว่าง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997374  ยุวดี รุ่งสว่าง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997373  มาลิสา บุญมณี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997373  มาลิสา บุญมณี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997372  มนต์ชัย อารีกิจ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997372  มนต์ชัย อารีกิจ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997371  พิมพ์ประภา นิลโกสีย์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997371  พิมพ์ประภา นิลโกสีย์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997370  พัฒนะ แก้วสว่าง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997370  พัฒนะ แก้วสว่าง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997369  พรทิพย์ มหันตมรรค  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997369  พรทิพย์ มหันตมรรค  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997368  พนิดา จอมพิพัฒพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997368  พนิดา จอมพิพัฒพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997367  ประวิทย์ หนูสุข  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997367  ประวิทย์ หนูสุข  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997366  ประภาพรรณ เพ็ชรประสมกูล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997366  ประภาพรรณ เพ็ชรประสมกูล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997364  นิตยา จิตภักดี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997364  นิตยา จิตภักดี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997363  นัยนา เดชพิชัย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997363  นัยนา เดชพิชัย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997362  นันทิกา นครพรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997362  นันทิกา นครพรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997361  นพวริทธิ์ ศุภสินนันทภัทร์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997361  นพวริทธิ์ ศุภสินนันทภัทร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997360  ธวัช สิงห์โต  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997360  ธวัช สิงห์โต  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997359  ชุติมา หล๊ะหมูด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997359  ชุติมา หล๊ะหมูด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997358  ชุติมา บิญรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997358  ชุติมา บิญรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997357  ชานนท์ บัวขวัญ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997357  ชานนท์ บัวขวัญ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997356  เฉลิม ศิริรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997356  เฉลิม ศิริรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997355  จุรีพร คงเพ่งพิศ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997355  จุรีพร คงเพ่งพิศ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997354  จิตรนาถ ปานแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997354  จิตรนาถ ปานแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997353  จรัญญา รักรณรงค์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997353  จรัญญา รักรณรงค์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997352  ขนิษฐา รักษ์เกลี้ยง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997352  ขนิษฐา รักษ์เกลี้ยง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997351  เกษมสุข พสุนธราธรรม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997351  เกษมสุข พสุนธราธรรม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997350  กาญจนา ธรรมรักษา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997350  กาญจนา ธรรมรักษา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997349  กอบขวัญ แดงบำรุง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997349  กอบขวัญ แดงบำรุง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997347  อำนาจ เจะสาเมาะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997347  อำนาจ เจะสาเมาะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956