ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 2521 ถึงข้อมูลที่ 2580 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 43

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501997345  อับดุลฮาลี แวดอเล๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997345  อับดุลฮาลี แวดอเล๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997344  อับดุลเล๊าะ อิแอ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997344  อับดุลเล๊าะ อิแอ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997343  อับดุลฟัตต๊ะห์ มะตอเห  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997343  อับดุลฟัตต๊ะห์ มะตอเห  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997341  อ้อยใจ นวลรอด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997341  อ้อยใจ นวลรอด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997340  อดุลย์ เวทมาหะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997340  อดุลย์ เวทมาหะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997339  อดุลย์ เจ๊ะเย็ง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997339  อดุลย์ เจ๊ะเย็ง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997338  หมัดอาหลี จิสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997338  หมัดอาหลี จิสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997337  เสาวนีย์ พราหมเพ็ชร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997337  เสาวนีย์ พราหมเพ็ชร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997336  สูใบดะ ทิ้งผอม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997336  สูใบดะ ทิ้งผอม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997335  สุพิศ มุสิกะชะนะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997335  สุพิศ มุสิกะชะนะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997334  สิริรัตน์ ถาวรมาศ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997334  สิริรัตน์ ถาวรมาศ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997333  สารุณีย์ สังข์เจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997333  สารุณีย์ สังข์เจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997332  สมพงศ์ เจริญศรี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997332  สมพงศ์ เจริญศรี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997331  ศุภชัย ศักดิ์แก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997331  ศุภชัย ศักดิ์แก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997330  วานิดา กิตติเวชวรกุล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997330  วานิดา กิตติเวชวรกุล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997329  ลินดา วรรณบูลย์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997329  ลินดา วรรณบูลย์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997328  เรืองไร ผดุงศักดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997328  เรืองไร ผดุงศักดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997327  รัชนี นิลวัน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997327  รัชนี นิลวัน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997326  นภัสสิริ หน่อแดง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997326  นภัสสิริ หน่อแดง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997325  ยาใจ สุวรรณรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997325  ยาใจ สุวรรณรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997324  มูนา แวตี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997324  มูนา แวตี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997323  มาหาดี บาโด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997323  มาหาดี บาโด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997322  มาหะมะ ดือราซอ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997322  มาหะมะ ดือราซอ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997321  มาฤดี บุญทองใหม่  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997321  มาฤดี บุญทองใหม่  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997320  มายีด๊ะ หมัดสะเม๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997320  มายีด๊ะ หมัดสะเม๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997319  ไพซอน หนิเร่  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997319  ไพซอน หนิเร่  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997318  พรพิมล แกล้วทนงค์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997318  พรพิมล แกล้วทนงค์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997317  ปรีดา ไชยศรี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997317  ปรีดา ไชยศรี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997316  บุรฮานุดดิน เตะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997316  บุรฮานุดดิน เตะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997315  บุญรักษ์ แก้วเพ็ชร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997315  บุญรักษ์ แก้วเพ็ชร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956