ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 2581 ถึงข้อมูลที่ 2640 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 44

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501997313  นาริณีย์ อโนมะศิริ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997313  นาริณีย์ อโนมะศิริ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997312  ธีรวรรณ นวลจันทร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997312  ธีรวรรณ นวลจันทร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997311  ณัฐกานต์ อิ๋วสกุล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997311  ณัฐกานต์ อิ๋วสกุล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997310  ซูฮัยมี ปาแนแจกะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997310  ซูฮัยมี ปาแนแจกะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997309  ซอฟวาน เบญสุหลง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997309  ซอฟวาน เบญสุหลง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997308  ชวรัตน์ เงินราษฎร์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997308  ชวรัตน์ เงินราษฎร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997307  ชยน คดวิเชียร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997307  ชยน คดวิเชียร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997306  เจ๊ะรูฮานี บากา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997306  เจ๊ะรูฮานี บากา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997305  จุฑาศิษฏ์ นิติภาค  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997305  จุฑาศิษฏ์ นิติภาค  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997304  จินตนา คชกาญจน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997304  จินตนา คชกาญจน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997303  การุณ ชูช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997303  การุณ ชูช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997302  กามารือดิน บินเจ๊ะเลาะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997302  กามารือดิน บินเจ๊ะเลาะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997301  กรองแก้ว พลชัย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997301  กรองแก้ว พลชัย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997300  ฮัมดิลละห์ เจ๊ะเลาะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997300  ฮัมดิลละห์ เจ๊ะเลาะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997299  เอกพงษ์ ศรีสุวรรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997299  เอกพงษ์ ศรีสุวรรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997298  อุดมศักดิ์ จุนโท  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997298  อุดมศักดิ์ จุนโท  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997297  อุดม อะตอ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997297  อุดม อะตอ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997296  อาไซน์น่า อับดุลเลาะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997296  อาไซน์น่า อับดุลเลาะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997295  อับดุลฮาหมัด โส๊ะหน่าย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997295  อับดุลฮาหมัด โส๊ะหน่าย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997294  อรัญญา หลงแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997294  อรัญญา หลงแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997293  อรนุช ไชยยะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997293  อรนุช ไชยยะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997292  อรทัย แก้ววิชิต  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997292  อรทัย แก้ววิชิต  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997291  อนุช เพชรเรือง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997291  อนุช เพชรเรือง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997290  เสาวภางค์ มโนภักดี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997290  เสาวภางค์ มโนภักดี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997289  สุรินทร์ สมบูรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997289  สุรินทร์ สมบูรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997288  สุพจน์ มณีรัตนโชติ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997288  สุพจน์ มณีรัตนโชติ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997287  สุนารี หมื่นลม้าย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997287  สุนารี หมื่นลม้าย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997286  สุทธิศักดิ์ เจ๊ะอามิ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997286  สุทธิศักดิ์ เจ๊ะอามิ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997285  ศุภลักษณ์ สว่างศรี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997285  ศุภลักษณ์ สว่างศรี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997284  วิชัย สุขคติ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997284  วิชัย สุขคติ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956