ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 2641 ถึงข้อมูลที่ 2700 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 45

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501997283  วาสนา สิทธิพาที  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997283  วาสนา สิทธิพาที  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997282  ลัดดาวัลย์ มางัดสาเระ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997282  ลัดดาวัลย์ มางัดสาเระ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997281  รอสะ มาเล๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997281  รอสะ มาเล๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997280  รอมล๊ะ สมาด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997280  รอมล๊ะ สมาด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997279  ยามีล๊ะ หะรง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997279  ยามีล๊ะ หะรง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997278  มูฮำหมัดพาอูซี เจ๊ะซู  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997278  มูฮำหมัดพาอูซี เจ๊ะซู  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997277  มารยานี ตะลี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997277  มารยานี ตะลี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997276  พันธกานต์ กะเส็มสุริยะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997276  พันธกานต์ กะเส็มสุริยะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997275  พงษ์ธร วศินวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997275  พงษ์ธร วศินวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997274  ปิยะรัตน์ บัวศรี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997274  ปิยะรัตน์ บัวศรี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997272  ประไพ ช้างกลาง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997272  ประไพ ช้างกลาง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997271  ประพนธ์ สกูลหรัง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997271  ประพนธ์ สกูลหรัง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997270  บาจรียา แซะอามา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997270  บาจรียา แซะอามา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997269  บดินทร์ หะยีปะจู  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997269  บดินทร์ หะยีปะจู  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997268  นิพัทธ์ ชาคโร (นับถือบุญ)  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997268  นิพัทธ์ ชาคโร (นับถือบุญ)  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997267  นัฐญา ไหมฉิม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997267  นัฐญา ไหมฉิม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997266  น๊อต บูเก็ม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997266  น๊อต บูเก็ม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997265  ทิพวรรณ จันดี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997265  ทิพวรรณ จันดี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997264  ตัสมีซี สะอง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997264  ตัสมีซี สะอง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997263  ซารีนา เจ๊ะโด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997263  ซารีนา เจ๊ะโด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997262  ชัยพร เพ็ชรรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997262  ชัยพร เพ็ชรรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997261  จิตตรา จันทราภรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997261  จิตตรา จันทราภรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997260  คัทลียา เปาะสู  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997260  คัทลียา เปาะสู  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997259  คอลีล ลีมะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997259  คอลีล ลีมะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997258  คอยรุดดีน รอสือลี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501997258  คอยรุดดีน รอสือลี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501997256  อาภา ธัญญะศิริกุล  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501997254  อรสา จิตสวาสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501997249  สลิตา สังข์วิชัย  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501997247  ศุภสุตา ชุมนิรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501997246  รุจิรา อินยอด  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501997244  เมธิญา กาญจนรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501997242  ไพลิน สว่างเมฆารัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501997241  ไพรินทร์ เรืองศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501997240  เพ็ญศรี เทียมแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501997238  พิมพ์สรณ์ ตุกเตียน  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956