ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 2701 ถึงข้อมูลที่ 2760 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 46

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501997235  พรทิพย์ มูสิกรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501997234  ประทุม คงช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501997233  ประจวบ คล้ายสมบัติ  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501997232  นิรดา ปัตนวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501997231  นาตยา แก้วฉิมพลี  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501997230  นันทนา อารมย์ชื่น  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501997227  ซ่อนกลิ่น เรืองยังมี  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501997226  ชนากานต์ บุญศรี  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501997225  จันทิมา ชูประจง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501997224  จริยา โสพิกุล  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501997223  กัญญา หนูจีนเส้ง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501997201  ธมลวรรณ โชติระโส  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501997200  อัลย์ลิกา สุขสวัสดิ์  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2550
  501997199  อนุชา ไชยเขตต์  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2550
  501997196  ศิริศักดิ์ พูลศิริ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2550
  501997190  รัตติกาล ต้องเซ่งกี่  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2550
  501997188  พีรวัส ยันตรกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2550
  501997187  พิเชษฐ จันทร์หนู  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2550
  501997186  พรชัย เกื้อเม่ง  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2550
  501997185  พชร โรจนวานิชกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2550
  501997184  นุชาวดี ใสสอาด  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2550
  501997181  นพพร นิลรัตน์  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2550
  501997179  ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2550
  501997178  ซาริฟฟ่า สะแต  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2550
  501997177  ชริญา อรุณรุ่งเรือง  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2550
  501997176  จิราพรรณ รมณารักษ์  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2550
  501997175  จิตประสงค์ หนูชัยแก้ว  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2550
  501997174  จรวยพร หนูแท้  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2550
  501997170  อภิรดี ทิพย์นรากุล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501997169  ไหมมู่หน๊ะ สุกเส็ม  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501997165  สุภลักษณ์ มากคง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501997164  สุบรรณ์ เกราะแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501997160  สร้อยสุดา รักษ์วงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501997158  สมควร บายศรี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501997154  วัชราสน์ วัยวัฒน์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501997147  เยาวะเรศ สมณะกิจ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501997137  นิภา สุขแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501997128  ฐานิสร์ ภักดีวานิช  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501997124  พัณณ์ชิตา จารุวัฒน์อธิก  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501997117  อภิณัฐถา ทองเกลี้ยง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไทยคดีศึกษา 2550
  501997115  วัฒนี อ่องแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไทยคดีศึกษา 2550
  501997110  ณัฐกิจ ทิมกลับ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไทยคดีศึกษา 2550
  501997109  ขวัญหทัย จิตพิทักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไทยคดีศึกษา 2550
  501997107  กฤตยา ไชยกาฬ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไทยคดีศึกษา 2550
  501997081  นพพร จินตานนท์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2550
  501997080  สุริยา โอภาโส (ปั้นดี)  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501997078  สุพิชชา สอนสวัสดิ์  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501997077  สุพรชัย ชัยฤกษ์  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501997068  เพ็ญนภา เส้งซ้าย  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501997064  บัณฑิต ทองสงฆ์  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501997063  ธีระชัย ธีรชโย (วุฒิพันธ์)  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501997047  ฤทัยรัตน์ ไชยเดช  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2550
  501997023  ทิฆัมพร สุภาไชยกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการธุรกิจ 2549
  501997022  สรัญณี อุเส็นยาง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการธุรกิจ 2549
  501997019  วิภา วังศิริกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการธุรกิจ 2549
  501997018  วารีพร ชูศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการธุรกิจ 2549
  501997015  โรซซารี มาฮะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการธุรกิจ 2549
  501997014  ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการธุรกิจ 2549
  501997007  นฤมล โพชะเรือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการธุรกิจ 2549
  501997006  ธัญสิริ สง่างาม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการธุรกิจ 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956