ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 2761 ถึงข้อมูลที่ 2820 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 47

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501995080  เสกสรร เพ่งพิศ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2550
  501995073  ครรชิต แซ่โฮ่  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2550
  501995071  เอื้อวริน สูจิวัฒนารัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501995070  วุฒิพงค์ เดชสุข  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501995069  ภูริตา มหาสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501995066  จีระศักดิ์ นุ่นปาน  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501995065  แก้วตา สีสุขแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501995064  กุลวดี นิคม  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2550
  501995060  เอกพัน จันผง  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2550
  501995059  ฤทัยรัตน์ บุญครองชีพ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2550
  501995058  ธุมวดี ทองนะ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2550
  501995055  ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2550
  501995054  ชนะ จันทร์ฉ่ำ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2550
  501995052  อาลิฟ ดลภาค  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2550
  501995045  กานตนา สุวรรณโณ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2550
  501995043  สุวิดา ศรีนาค  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501995034  ภิรมย์ญา แดงสว่าง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2550
  501995002  นภาพรรณ นวลเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501995002  นภาพรรณ นวลเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501995001  ซอหมาด ใบหมาดปันจอ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2550
  501995001  ซอหมาด ใบหมาดปันจอ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2550
  501994041  อาภาภรณ์ ไสฉิม  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994040  อานีซา แวอูมา  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994039  อานีซะห์ อาแวปูเตะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994038  อัญญรัตน์ คงเพ็ชร  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994037  อ้อมใจ พรหมรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994036  อรพิน เพชรมณี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994035  สุลายมาน บากา  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994034  สุรีย์พร แซ่ตัน  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994033  สิทธิพร ปรีชา  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994032  สาวิตรี อินพรหม  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994031  ศุภลักษณ์ สุวรรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994030  ศิวพร ศาสน์ประดิษฐ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994029  ศิวพร ถนอมชู  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994028  วิไลพร สกุลสอน  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994027  วัลย์ลิกา สวัสดี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994026  วันทนา เก้าเอี้ยน  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994025  วริฎฐา รักหอม  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994024  วรรณวิภา อนุกูลสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994023  ลัดดา ปริยาปัญจางค์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994022  ลัญจกร ทองเรือง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994021  พิฐิพงศ์ ยวงใย  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994020  พัชรี ผลความดี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994019  พัชราภรณ์ ยาบา  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994018  พัชรวรินทร์ ขุนทอง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994017  พงษ์ศักดิ์ จันสุก  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994016  ปิยนุช หยีมะเหรบ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994015  ปนนท์ สิทธิสาร  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994014  ปณิธาน ยิ่งดำนุ่น  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994013  ปฐมพงศ์ ชวาลิต  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994012  บัลลังก์ จันทร์ทอง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994011  นันทนา นุ้ยเด็น  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994010  นัทธิณี จุฑานันท์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994009  ธีระศักดิ์ อินตัน  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994008  ธันวิน ณ นคร  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994007  ณัทพล ศักดิรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994006  ฐาวนาตย์ คงแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994005  ชูเกียรติ ใจแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994004  ชาลี มีวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994003  เจ๊ะอับเซ๊าะ โดงกูล  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956