ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 2821 ถึงข้อมูลที่ 2880 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 48

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501994002  ขนิษฐา ภักดีบุญ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501994001  กนิษฐา ดวงจิตต์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2550
  501087573  อัศม์เดช ดินแดง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501087562  สุกัญญา เพชรสง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501087554  ณัฏฐญาดา ดีเอียด  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501087552  วิบูลย์ชัย นวลศรี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501087549  วัชระ สุวรรณกูฏ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501087532  เนตรชนก หน้องมา  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501087530  นุกูล ไชยรัตน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501087523  ธมกร ไชยสาลี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501087521  ธนพล ใจสุข  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501087518  ถาวร ทองประทีป  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501087515  ฐานิต กุมารจันทร์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501087502  เกวลิน แนวบรรทัด  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501087501  กัลยา สุวรรณ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501087018  วายุภักษ์ ราชพงศ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501087017  วราศิณี สุนทร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501087016  พนมพร ปานมาตร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501087013  บริภัณฑ์ บริรักษ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501087009  ฐิติวัฒน์ สุวรรณรัศมี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501087008  ชัยนาส ทองรัตน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501087003  จักรพงษ์ ทองพรม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501087002  คทาวุธ เนาวสัน  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081297  เอมพิกา หลำเบ็นสะ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081296  เอกรัตน์ มีดี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081295  เอกพันธ์ รัตนะชัย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081294  เอกพันธ์ จันทร์รักษ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081293  เอกพล โสะขรี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081292  เอกพงษ์ รัตนะชัย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081291  อุษา สมบูรณ์รัตน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081290  อุษา ธรรมชาติ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081289  อิสระพงศ์ ชุมสุวรรณ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081288  อิทธิมนต์ สุวรรณวิภากร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081287  อาสาห์ จินดาราม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081284  อาชว์พฤทธ์ ไชยสุข  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081283  อัษฎาพรรณ อักษรศรี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081281  อัญชลี รัตนบัณฑิต  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081280  อัจฉริยาพร ชัยชนะ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081279  อัจฉราภรณ์ ทองรูจี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081278  อัจฉราพรรณ ฤทธิไชย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081277  อังกูร นวสิริสกุล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081276  อัครเดช มั่งมี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081275  อรุณี สุนทรกุมาร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081274  อรอุมา บุญจันทร์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081273  อรอนงค์ จันทร์สุข  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081272  อรวรรณ ทองชูช่วย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081270  อรณัฏฐ์ สังขพราหมณ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081266  อภิชาติ เพชรชูทอง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081265  อภิชัย หอมจันทร์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081262  อนุกูล นิลพงค์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081261  อนัสฟีญา ศรีแสง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081260  อนันต์สิทธิ์ กิตติรัตนโยธิน  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081259  อธินัฏ จตุรักษ์สมัย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081258  อธิกร วรรธนะเศรษฐ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081257  อดุลย์ ดาหมาด  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081256  อดินันท์ หนูแก้ว  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081253  โสรจ ชนะพันธ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081252  เสาวลักษณ์ รัตนคันทรง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081250  สุลีลา สังยาหยา  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081249  สุมาลี ชุมจิตร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956