ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 2881 ถึงข้อมูลที่ 2940 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 49

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501081246  สุพรรษา นาดอน  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081245  สุปัญญา หลีตระกูล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081242  สุนันทา สุนันท์ยืนยง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081241  สุชาวดี หมวดคงทอง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081240  สุชัญญา กูลเกื้อ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081238  สีตีสาหร่อ ชัยสิริ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081236  สินชัย เพ็ชร์ดำ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081230  สิทธิกร เสือมาก  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081229  สายพิณ เจนทะเล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081228  สายทิพย์ จันทร์สุวรรณ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081226  สักรียา หมัดอะด้ำ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081225  สสิธร กิ่งรัตนะ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081223  สรวุฒิ นะหนู  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081222  สมชาย ก้งโง้ย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081221  สมเกียรติ ลิ่มสกุล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081220  สพล หนูแก้ว  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081219  สนธยา สีโท  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081218  สถาพร พรหมเมศ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081217  ศุภณัฐ ทองศรีนุ่น  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081216  ศุภชัย ฤทธิ์ทอง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081215  ศุทธินี รัตนพันธ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081214  ศิวากร ประทุมชาติภักดี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081213  ศิริวรลักษณ์ นุ้ยหนู  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081212  ศิริวรรณ ทินมุดี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081211  ศิริรัตน์ ศรีทวีกูล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081209  ศิรินันท์ สนั่นก้อง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081207  ศิริกษมา เสนดำ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081206  วุฒิพงศ์ ไฝเสน  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081205  วีระวุฒิ พรภัย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081204  วีระพงศ์ แก้วอ่อนแสง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081203  วิสา ธนนิมิต  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081201  วิไลพร พรหมช่วย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081200  วิภาดา ฤทธิ์โต  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081199  วิทยา อนันตณรงค์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081198  วิจิต ว่องพรรณงาม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081197  วาสนา แดงวังหมาก  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081196  วาสนา ชิราพร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081193  วารินทร์ นิจชิน  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081191  วัลลี หนิสอ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081188  วัชรี ปานบุญ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081186  วรินทร แสงอุดม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081184  วรัญญู ธรรมหิเวศน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081183  วรัญญา เหมทานนท์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081181  วรรณดี พลเมือง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081180  วรรณณี ส่งศรีบุญสิทธิ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081178  ลดาวัลย์ พันเปี่ยม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081177  ฤชากร ผสมธาตุ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081176  รัตยา คงชู  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081175  รัตพร รัฐแฉล้ม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081174  รัตนาวดี ยิ้มหยู  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081173  รัชชานนท์ ชุมไชโย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081170  รณชัย ทองศรี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081169  เยาวลักษณ์ ขวัญสุข  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081168  ยูไรดา ดือเร๊ะ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081166  ยุพิน เมืองพรหม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081164  ยศยิ่ง ชูฉางหวาง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081162  มาลินี วัฒนกุล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081161  มาเรียม ยาบา  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081160  มัณทนา ศรีมุกข์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081159  มัญชุสา ศรีทองกระจ่าง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956