ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 2941 ถึงข้อมูลที่ 3000 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 50

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501081157  มลศิริ จันทร์อินทร์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081156  มลธิชา สุริยโวหาร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081155  มรุต ธีรภาพพงศ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081154  มนัญญา เจริญวรรณ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081152  มณีรัตน์ แซ่เขา  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081151  มณฑา ด่านเท่ง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081150  ภาวินี เซ่งเข็ม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081149  ภานุวัฒน์ เครือทอง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081148  ภาณุ ส่องศรี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081146  ภัทรพงษ์ พงษ์ภมร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081144  ภัททิรา จันทศรี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081143  เฟาซียะห์ ซาลัง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081142  พุฒิชัย ชลสิทธิ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081141  พิษณุ สวัสดิ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081139  พิชัย โยธาการ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081137  พัชราภรณ์ หลาหวัน  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081136  พลเอก จินตนะพันธ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081135  พรรณวดี ซ้ายเสน  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081134  พรพิมล ขวัญเนตร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081130  พงศธร แก้วสวัสดิ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081129  พงศกร รัตนวิบูลย์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081128  ฝนทิพย์ จันทร์แดง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081127  เปรมฤดี ท่องศิริกุล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081126  ปุณฑริก เกิดทิพย์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081124  ปาณิศา ชำนิธุระการ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081123  ปัทมา สุวรรณรัตน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081122  ปัทมา บุญราช  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081120  ปริวัฒน์ วิชัยขัทคะ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081119  ประมวล กีรติธราธร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081118  ประกายจันทร์ ชั้นประเสริฐ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081117  ปภาวี อภิสิทธิวงศ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081116  ปฏิมาพร โมคะรัตน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081115  เบญจวรรณ สุวรรณกิจ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081114  เบญจมาศ สุพันธ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081113  เบญจมาศ ไข่นุ่น  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081112  เบญจพร อนุสรณ์วาณิช  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081111  เบญจนาฏ ชัยฤกษ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081110  บุศรากร หมาดแหล้  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081109  บุปผา นวลละออง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081108  บุญชลี สีดาสมา  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081107  บัลยา มามุ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081105  นุชนิษา เรืองพุ่ม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081104  นิอัสมา เจะหมะ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081103  นิศานาถ เวศวิทย์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081102  นิศรา เชือนหยู  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081101  นิรพันธ์ สุวรรณโณ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081100  นิติพร จันทร์ตื้อ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081099  นิติ ไพศาลโอภาส  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081098  นาซีปะห์ อาเล็ง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081096  นัฐยา พงค์สวัสดิ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081094  นฤมล โฉมฉลาด  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081093  นฤชาติ ประพัฒน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081092  นริศรา มีคลองแบ่ง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081091  นริศภรณ์ อินทฤทธิ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081090  นรเชษฐ ขุนทองเพชร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081089  นพวรรณ อมรชาติ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081085  นทีวรรณ ยี่โชติช่วง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081084  นที มีสุขศรี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081082  เธียรไท เจียรบุตร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081081  ธีระ ชูรัตน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956