ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 301 ถึงข้อมูลที่ 360 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 6

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  521997064  เนตรนภา นอสืบ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997063  นูรีฮีซัม เจ๊ะฆอ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997063  นูรีฮีซัม เจ๊ะฆอ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997062  นูญ สายอ๋อง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997062  นูญ สายอ๋อง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997061  นิศารัตน์ ดิษฐโรจน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997061  นิศารัตน์ ดิษฐโรจน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997060  นิวัตย์ นุ่นเกลี้ยง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997060  นิวัตย์ นุ่นเกลี้ยง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997059  นิรวัจ อนุรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997059  นิรวัจ อนุรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997058  นายียะ เหร็นเส็บ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997058  นายียะ เหร็นเส็บ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997056  นันทิยา หลังชาย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997056  นันทิยา หลังชาย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997055  นันทา วิเศษวงษ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997055  นันทา วิเศษวงษ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997054  นฤมล ขุนไกร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997054  นฤมล ขุนไกร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997053  นฤพล โอชาอัมพวัน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997053  นฤพล โอชาอัมพวัน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997052  นริศ นิมอ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997052  นริศ นิมอ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997051  นรินทร์ทิพย์ เสนรุย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997051  นรินทร์ทิพย์ เสนรุย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997050  นฐกช ท่ามประเสริฐ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997050  นฐกช ท่ามประเสริฐ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997049  นคมน์ คงดี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997049  นคมน์ คงดี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997048  ธวัชชัย หนูอินทร์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997048  ธวัชชัย หนูอินทร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997047  ธนิต แท่นรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997047  ธนิต แท่นรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997046  ธนัญญา หมันหลี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997046  ธนัญญา หมันหลี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997045  ทวียศ ใหม่ทุ่ม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997045  ทวียศ ใหม่ทุ่ม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997044  เตาฟิตส์ เจะโส๊ะเจะหลี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997044  เตาฟิตส์ เจะโส๊ะเจะหลี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997041  ดิเรกฤทธิ์ ดำรงรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997041  ดิเรกฤทธิ์ ดำรงรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997040  ดวงใจ นิสอน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997040  ดวงใจ นิสอน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997039  ดวงแข แซ่ลิ่ม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997039  ดวงแข แซ่ลิ่ม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997037  ณิชกานต์ ทองด้วง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997037  ณิชกานต์ ทองด้วง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997036  ณัฐพงศ์ เหร่าหมัด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997036  ณัฐพงศ์ เหร่าหมัด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997035  ณัฏชา แสงประสิทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997035  ณัฏชา แสงประสิทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997034  ญาณกร ญาณกโร (จันทรังศรี)  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997034  ญาณกร ญาณกโร (จันทรังศรี)  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997033  ซูไฮมีน แวโด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997033  ซูไฮมีน แวโด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997032  ซูซานน่า นิยมเดชา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997032  ซูซานน่า นิยมเดชา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997031  ซารีปะ ระเอะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997031  ซารีปะ ระเอะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997030  ซาปีนะ บัวแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956