ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 3001 ถึงข้อมูลที่ 3060 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 51

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501081080  ธีรศักดิ์ สังขโชติ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081078  ธีรเดช เบ็ญฮาวัน  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081077  ธารีรัตน์ กลับกลั่น  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081076  ธันนพัฒน์ จิตร์เสน  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081075  ธนวัฒน์ เอียดชู  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081074  ธนวัฒน์ อึ้งกุศลมงคล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081073  ธนวัฒน์ ศรีกล่ำ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081072  ทิวาวรรณ นวลวิลัย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081071  ทวีศักดิ์ สมันนุ้ย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081066  ดุษดี ชูแก้ว  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081065  ดวงเดือน ตันติเวชกุล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081064  ดนุช ปลื้มประสงค์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081063  ณาฐพลา ม่วงขำ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081061  ณัฐพล แซ่ฟู  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081060  ณัฐพร พันธ์เอียด  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081059  ณัฐพงศ์ บุญยัง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081058  ณัฐพงศ์ เชียรวิชัย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081056  ณัฐกฤตา จอมศรี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081055  ณรงค์เดช ขุนหลัด  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081054  ฐานิตย์ ทองไส  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081053  ญาณิกา มุจลินทร์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081050  ชินดนัย ชูแสง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081049  ภวินท์กรณ์ ไชยอาดูลย์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081048  ชาลินี อินทร์แก้ว  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081047  ชาคริต ชำนาญเมือง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081046  ศิวัชธ์ สายชนะ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081045  ชมขวัญ ช่วยคง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081041  เจนจิรา หมื่นระย้า  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081040  จุฑารัตน์ สุวรรณชาตรี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081039  จุฑาทิพย์ ทองมีขวัญ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081038  จิราภรณ์ ดวงสุวรรณ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081037  จิราภรณ์ จาโร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081036  จิราพร ถาวรประสิทธิ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081035  จิรวัฒน์ วัฒกี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081034  จิรวนันท์ ศรีแก้วณวรรณ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081033  จินตหรา ไชยพลบาล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081031  จิตตานุช รัศมีฤกษ์เศรษฐ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081030  จิตตา ศรีสุวรรณ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081027  จันทิมา เหลืองอ่อน  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081026  จันทร์เพ็ญ เพ็ชรมุณี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081025  จันทร์จิรา เจริญพันธ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081024  จักราวุธ บัวแก้ว  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081023  จรัสศรี ตรีพงค์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081022  จรรยาพร กั่งเซ่ง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081021  จรรยา องศารา  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081019  เกศรินทร์ รัตนเหม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081016  กุสุมา ช่างเหล็ก  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081015  กิตติญา สถานติ้น  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081014  กาญจนา บุญชู  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081013  กาญจนา จินดารัตน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081011  กัญชรส โจงจาบ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081010  กฤษฎา สุขขวัญ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081008  กรรณิการ์ วงษ์นาค  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081006  กมนีย์ แซ่เลี่ยง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081005  กนกวรรณ เมธีธรรมวัฒน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081004  กนกวรรณ บ้าหวั่น  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081003  กนกวรรณ น้ำแก้ว  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501081001  กชพร ชีวสว่างวงศ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2550
  501077357  สุวิทย์ ธิรักษพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501077356  วันชนะ นันทา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956