ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 3061 ถึงข้อมูลที่ 3120 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 52

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501077355  ปรีดา เศวตจินดา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501077351  อุมาพร เส้งสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077350  อำพร แก้วประถม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077349  อาภาพร ทองวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077348  อาทิตยา อินศรีไกร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077347  อนุสรา นิ่มปล้อง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077346  อนุวัฒน์ ห่อเพ็ชร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077345  อนงค์พร สุวรรณสังข์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077344  หนึ่งฤทัย ชูแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077343  สุวาฐิณี ลาภสกุลอนันต์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077341  สุมลฑา ดำวุ่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077340  สุภาวดี นวลศรีทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077339  สุภาวดี คงศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077338  สุนิสา เจ๊ะเฮง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077337  สุนัน มิสโร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077335  สุดาภรณ์ สุภาพบุรุษ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077334  สุจิตรา ทิพย์มุณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077333  สุไกรย๊ะ บินหวา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077332  สุกานดา ชูกลิ่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077329  ศุภลักษณ์ สุวรรณโณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077328  ศิริวรรณ ชัยเพ็ชร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077327  วิไลพร ทองนพคุณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077326  วิภาดา คงอ่อน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077325  วิจิตรา ทองปนแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077324  วารุณี บริบูรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077323  วัชรีพร รัตนอุไร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077322  วรวรรณ สุวรรณละออง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077321  วนิสา กุลมาต  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077320  ลักษมณ ใหม่คง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077319  เรวดี บอเตาะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077318  รินรพี รักสง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077316  ระวิวรรณ ชนะพาล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077313  ภัสสร ปร้องฉิม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077311  พัตราภรณ์ ชิตพิทักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077309  พนิดา ไชยบุญแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077307  โนรีฮะห์ แวหะมะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077305  นูรีซัน มะมิง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077304  นิรารัตน์ เทพสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077303  นินะ ดอเลาะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077302  นิติยา ฉิมพานะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077301  นิตยา พุดหมวก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077300  นารีนา หมัดอาดัม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077296  ธนาวดี นวลเขียน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077293  ณัฐนรีย์ โลณะปาลวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077286  เจนจิรา จันทร์หอม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077284  จุฑารัตน์ กิ้มเส้ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077282  จิรพร ศิลปสมศักดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077281  จันทรา ขวดหรีม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077278  กฤษณา หนิเหม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501077276  อุสาห์ คูเมือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077275  อุบลรัตน์ อ้นชู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077272  อาทิตยา วัดจัง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077271  อาณุษา เรืองแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077269  อัญชลี เรืองช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077268  อรุณี ดอกดวง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077267  อรอุมา คงพลับ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077266  อรอุมา คงเขียว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077265  อรพรรณ สายแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077264  อรนิตย์ ดิสสระ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077262  อนุสรา ไชยศรียา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956