ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 3121 ถึงข้อมูลที่ 3180 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 53

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501077261  อทินันท์ ทองชูช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077260  หทัยทิพย์ อินตาเปา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077259  หทัยทิพย์ บัวจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077258  เสาวลักษณ์ แก้วคงทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077257  เสาวภา รักเกิด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077256  เสาวคนธ์ กลิ่นนาวี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077255  สุรารักษ์ สรรเพชุดาศิลป์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077254  สุมณฑา อรุณรักษา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077252  สุภาภรณ์ ศรีจุ้ย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077251  สุภาพร โอ่มาก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077249  สุภาพร หลิกแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077248  ทัชชกร ศรีสุชาติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077245  สุภาณี ศิริพันธุ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077244  สุพรรณี เพชรอินทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077243  สุนิดา กองชิน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077242  สุธิดา สมัยอยู่  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077241  สุติมา คงอินทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077240  สุจิรา กิ้มหิ้น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077239  สุจิตรา เงินจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077235  สำรวย ชัยชะนะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077234  สาวิตรี ประถม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077233  สาลินี จันทราสูติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077232  สากีนะ เจ๊ะแว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077231  สร้อยสุวรรณ ช้างอินทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077229  สมฤดี หน้องมา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077228  สมฤดี แก่นเดียว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077227  ปัณณทัต พรหมกาหมัด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077226  ศุลีพร ณ เพ็ชรวิจารณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077225  ศุภวรรณ ไชยพูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077224  ศิริรัตน์ หมื่นเดช  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077223  ศิริพร สุพัฒน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077222  ศิริพร พัชณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077221  ศิราณี ชุมนุ้ย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077220  ศิราณี คงชำนาญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077219  ศศิชา เพ็งเกลี้ยง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077218  วีดะ อิแม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077217  วิไลลักษณ์ แป้นสุข  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077215  วิลาวัณย์ เจ๊ะสา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077214  วิลาวรรณ จิตนุกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077212  วิริยา ดำแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077211  วิมลสิริ เนาว์สุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077210  วิภาดา โกมลตรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077208  วิชดา ขวัญทองเย็น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077206  วัลภา บุญล่อง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077205  วันวิสา ด้วงคง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077204  วลัยภรณ์ สุขสะปาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077203  วราภรณ์ เพ็ญเพ็ชร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077202  วราภรณ์ บุญเทพ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077200  วรัญญา วัฒนมติพจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077198  วรรณา แก้วเสถียร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077197  วรรณดี แก้วสมวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077194  ลักขณา ลิ่วเจริญทรัพย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077193  รุ่งนภา หัสตุด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077191  รุ่งนภา บุญสมพร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077188  รีซา มะเด็ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077187  รัสรินทร์ บุณยเรืองรมย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077186  รัศมี หัสรังษี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077185  รัชนู ทองซ้วน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077184  รวิวรรณ อณสุวรรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077182  รพีพรรณ เหล็กจิ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956