ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 3181 ถึงข้อมูลที่ 3240 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 54

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501077181  รพีพร ชัยคีรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077180  เยาวลักษณ์ ชูสิงห์แค  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077179  เยาวลักษณ์ ชัยสงคราม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077178  เยาวรัตน์ ทองคำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077177  เยาวภา หมัดหลี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077175  ภูมิศักดิ์ แท่นธรรมโรจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077174  ภิระดี คลิ้งสุกคล้าย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077173  ภาวิณี ชุมภูทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077172  ภารดี เกื้อชู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077171  ภัทราภรณ์ ปะถะโม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077170  พุธษรัตน์ เชาวนะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077168  พัชรีพงษ์ พรหมรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077166  พัชราภรณ์ วงศ์จันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077165  พัชราพรรณ ใจดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077164  ญาดา อินทรสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077163  พรเพ็ญ ยอดสุรางค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077162  พรทิพย์ ช่วยแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077161  พนิดา สุวรรณโณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077160  พนิดา เมืองจันทบุรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077159  ผกาพรรณ ศิริพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077157  ปัทมาพร ทิพย์เอียด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077156  ปัทมา แก้วสนิท  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077155  ปวีณา สุขวัฒนกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077154  ปราณี ขวัญทองอ่อน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077153  เบญจวรรณ มณีน้อย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077152  เบญจมาพร ไชยยุทธ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077150  นูรีฟาร์ อาลี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077149  นุสรา ไอยศูรย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077148  นุรมะห์ ยูโซะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077147  นุชจรี เลี่ยนกัตวา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077146  นิภา ยิ้มวัลย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077144  นิซาตีปะ เจ๊ะเง๊าะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077143  นายียะห์ สาเม๊าะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077142  นันธิยา ทองธรรมชาติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077141  นันทวรรณ พรหมจรรย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077140  นริสา ทุมพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077139  นริศรา บุญรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077138  ธิติรัตน์ คงสม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077137  ธัญญลักษณ์ จันทร์เล็ก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077135  ธนพร เสียงดัง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077134  ทัศนียา ปานหลี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077133  ทัศนีย์ นักการรอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077132  ดุจเดือน จันทะภาโส  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077130  ดารารัตน์ ดำแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077129  ฐานิยา หน่วยแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077128  ฐปิตา ชูเพชร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077127  ชุติมา ปรีชาเฉลิม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077126  ชวินดา จันทวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077125  ชนิตรา พรมรงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077123  เจริญพร อินจันทร์ศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077122  จุฬารัตน์ เอี่ยมวงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077121  จุฑามาส แผ้วใจดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077120  จิราวรรณ ตรีสิงห์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077119  จิราพร บัวผุด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077118  จิรวรรณา ทองผ่อง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077117  จิรพรรณ บัวแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077116  จินตนา เตี้ยนวล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077115  จารุวรรณ สุวรรณมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077114  จันทิรา สุวรรณชาตรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077113  จันทร์เพ็ญ ไชยแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956