ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 3241 ถึงข้อมูลที่ 3300 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 55

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501077112  จันทร์จิรา บัวเกิด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077111  จรุงจิต กาโร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077110  เกศินี ดาวสื่อ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077107  การาเกตุ บิลยะลา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077105  กัลย์ธีรา แก้วพะวงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077103  กัณฐิกา ยะตะโคตร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077102  กัญญา รังสรรค์นิเวศน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077101  กมลวรรณ แก้วสว่างวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077100  กนกอร นพรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501077099  เอกลักษณ์ หลำหญ้า  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077095  อับดุลเลาะฮ์ แสะหมูด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077093  อัจจิมา จุณรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077091  อรอุมา ศรีราม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077089  อนุสรา ปรอดทองสม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077087  โสพล ดำวุ่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077085  สุไหลหนะ เขียวเหลือ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077082  สุริยัน จันทร์แก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077081  สุรัสวดี สิงห์ครุธ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077079  สุภาพร จันทร์เทพ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077078  สุนิสา กุลการณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077077  สุทิสา คชรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077076  สุดารัตน์ บัวชุม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077075  สุดา บุญทิพย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077070  สุกัญญา แก้วเนียม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077069  สุกัญญา กิจจารักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077068  สตรีรัตน์ ละอองแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077067  ศุภานัน ไพบูลสวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077066  ศุภลักษณ์ สุขธร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077065  ศิริรัตน์ พรหมเพ็ชร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077062  วิจักษ์ ปาลรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077061  วันวิสาข์ หลีเบ็นหมาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077060  วัชระ สาสุธรรม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077057  วรรณชดา คลังธารณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077056  วรรณ โอลำผล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077055  วรนุช อินสุวรรณโณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077054  ไลลา บิลอะหลี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077051  รัตนาภรณ์ ภัทรชนม์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077047  รัชดาพร เพ็ชรจำรัส  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077044  ยุพาวรรณ มีเสน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077042  มุกดา คงอ่อน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077040  มาฆะ อรัญดร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077038  มะลิ หนูแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077035  พราวตามาศ เล่ายิ้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077034  ฝาอูรี มูหละ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077031  ปริศนา สนิหลำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077030  ปราโมทย์ หวานชื่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077028  บุตรศราภร ช่วยสังข์แก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077027  นุริยา พยายาม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077024  นิตยา วิจิตต์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077023  นงนาจ สงไข่  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077022  ธีรพันธ์ จินดาดำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077021  ธนวรรณ ชูแสวง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077020  ทิพวัลย์ ดุลยะสัตย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077019  ณัฐติกานต์ เกษตรกาลาม์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077018  ชลธี สีสมาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077015  เจริญพงษ์ สุทธิเดช  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077014  จุฑาทิพย์ เหล็มรุย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077013  จีระศักดิ์ แซ่พ่าง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077012  จิรารัตน์ เพ็ชร์มณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077011  จิรารัตน์ เทพทวี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956