ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 3301 ถึงข้อมูลที่ 3360 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 56

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501077009  จันติมา ด้วงมี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077008  จรรยา หีมหมัด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077005  กุลชาติ บินอับดุลรามาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501077002  กรณ์กนก รัตนเสถียร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073231  ผาสุก ภัทรศรีภัค  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073230  อารอฝ๊ะ หลำหลี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073229  อันธิกา ชูช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073228  อัญชลี คงพริก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073227  อัญชนา ประทุมแสงหิรัญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073225  อรสุดา ปิยะมิตร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073224  อมรรัตน์ กาญจนะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073222  หัจหย๊ะ บินแหละ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073221  สุวิภา กระจาย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073220  สุเมธ ลักษณะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073218  สุภาพรรณ ชนะพาล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073217  สุพรรษา ผ่องอำไพ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073216  สุนิสา ตาเยะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073215  สุนิดา สุขรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073213  สุชา ยุตบุษย์จารุ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073212  สาฟารี หลาหัด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073211  สันทัศน์ หนูเสน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073210  สมนิตย์ บุญสุก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073208  ศิริพร สินนุสน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073207  ศศิธร ชนะภัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073206  วราภรณ์ จอมคำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073205  วรลักษณ์ มณีฉาย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073204  วรรณธิษา จิตตะปาโล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073202  ลีซา สนธยาวัฒน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073201  เรวดี นวลจริง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073200  รัชนี เสียงแจ้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073197  ยุคลเดช ชูคดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073196  มารีณา บัวใหม่  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073195  มัทรี เกิดแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073194  ไพฑูรย์ ดิสระ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073193  ใฝ่ฝัน นพภาษี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073191  ปริมล บรรณราช  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073190  ปริฉัตร ลิจ้วน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073189  ปรารถนา สุวรรณโณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073188  บุบผา สุวรรณสิงห์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073187  บุญลาภ สิงห์เนี่ยว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073186  นิรันทร์ เบญอะหลี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073185  นิภา จันทร์ขวัญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073184  นันทมนต์ นภาศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073183  นรีรัตน์ สุวรรณชาตรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073182  นพวรรณ ศรีสังข์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073181  ธารทิพย์ สังวรกิตติวุฒิ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073180  ธนิตา ใหม่แก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073179  ดารารัตน์ โสพิกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073176  ซารีฟ๊ะ หมุดหวัน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073174  เจนจิรา ณ พัทลุง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073173  จุฬาพร มุสะระ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073172  จุฑามาศ นวลหอม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073171  จุฑากรณ์ แก้วกับทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073169  จิรา มะหลีโดง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073168  จารุณี ไชยแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073167  จามจุรี วาแม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073166  ขวัญลดา สังข์ทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073165  ก่อสิริ เกิดศิริ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073164  กนกพร บัวนวล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501073163  อามีนี ราชภักดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956