ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 3361 ถึงข้อมูลที่ 3420 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 57

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501073162  อาบียะ อาแว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073160  อัจฉราวดี มุขแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073159  อัคลีดา เบ็ญอาบูบาการ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073158  อรวรรณ ไชยรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073156  สุพัตรา ปาละกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073154  สุธารัตน์ ไชยหล่อ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073152  สุกานดา บุญกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073150  ศิฬาภรณ์ บัวบล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073149  ศศิวรรณ นามมะลิวัลย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073148  วาสนา ดิษระ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073147  วัลลภา ทองทรัพย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073146  วราภรณ์ แสงทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073144  รัตนา เพ็ชรแดง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073143  รจนา เจนวรวุฒิ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073142  มนทิรา หวังสวัส  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073141  ภัณฑิรา พัฒนชาคร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073139  พรรณี แก้วมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073138  พรทิพา วัยรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073137  พรทิพย์ ปิยัง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073136  ปิยวรรณ เพชรมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073135  บุษญาทิพย์ ชนะเมือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073134  นุรุลฮูดา หมาดเส็น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073133  นิราภรณ์ จันทร์กลับ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073132  นันทพร รัตนภินันท์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073131  ธารทิพย์ เพชรรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073130  ดวงกมล ไชยทิศ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073129  ณัฐธิดา กระบี่น้อย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073128  ชลธิชา ศรีพิบูลย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073126  จุรีรัตน์ สุขแต้ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073125  จามจุรี แก้วมานพ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073124  จันทรัตน์ บุญทวี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073123  จันทร์เพ็ญ ปานยืน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073122  จันทร์เพ็ญ ช่วยพิทักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073121  เครือพยอม หนูฤทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073120  ขวัญตา สุวรรโณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073119  เกศราภรณ์ เดชสุด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073118  กาญจนา หนูเกื้อ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073117  กาญจนา บุญรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073116  กรรณิกา รัตนกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501073115  อรทัย เมืองเล่ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073114  อนุสรา แสงสีดำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073113  สุภารัตน์ ดิ่งเทียบ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073112  สุภาพร สำเภาแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073111  สุภาพร แก้วปนทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073110  สุพาภรณ์ สุภาพ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073109  สุชาดา อุปลา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073108  สุกัญญา มาน้อย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073107  สิริพร เล็บทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073106  สำราญ นนทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073105  สาวิตรี ประสีทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073104  สลิลา คชกาญจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073103  วิมลรัตน์ ณรงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073101  วิภาวดี ชื่นชมตระกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073100  วาทินี ชนะพล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073099  วัลลี อุไรรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073098  รัตนาภรณ์ ทองสาม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073097  รัตติยา โประเทพ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073096  รอฝีอ๊ะ เตาวะโต  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073095  ยุวดี เวชศิริ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073094  พวงผกา สิงหนูดำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956