ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 3421 ถึงข้อมูลที่ 3480 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 58

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501073093  พรพรรณ เรืองมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073092  พรชนก ชัยทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073090  ผุสดี ไทรงาม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073089  ปวิธ ปานเพชร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073088  นุธิดา สังข์ทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073087  นาตยา มะณุโชติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073086  ธิดารัตน์ จันทร์ละออง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073084  ธรรมโชติ ชอบธรรม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073083  ตะวันฉาย ชินวุฒิวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073081  ชญานิศ เอียดขาว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073078  จิราภรณ์ ถึงมาก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073077  จิราพร โสมตีบ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073076  จักรพันธ์ ผิวมนูญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073075  ขวัญนภา จันทรบูรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073073  กุสุมา แดงแสละ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073072  กิตติยาวดี จีนเมือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073071  กาญจนา แก้วกลัด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073070  นันทภัค เจริญสิน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073069  กมลวรรณ จันทระ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501073066  อรวิภา รักษ์สงฆ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073065  อรพรรณ ลิ้มพุทธธรรม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073064  อภิชาติ ส่งลอยลิบ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073063  สุวรรณา ชูกลิ่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073062  สุภาภรณ์ บ้านนบ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073061  สุพัฒตรา เกตุนิ่ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073060  สุนารี วางกลอน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073059  สุดา ชากรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073058  สุจิตรา แก้วบพิธ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073057  สุจิตรา แก้วตุ้น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073055  สินีนาฏ ทองเจริญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073052  สหรัฐ หละตำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073051  สมยศ ช่วยแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073049  ศุริวรรณ บุญกำเนิด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073048  ศิรินทร บุญจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073047  ศรัญญู เกตุหมุหน๊ะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073045  วิไล ส่าเหม๊าะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073044  วิลาสินี มากมี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073043  วิภารัตน์ เทพรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073042  วันใหม่ เสนาจิตร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073041  วัชรี แก้วเจียรนัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073040  วลัยพร บิลยะแม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073039  วราภรณ์ แกล้วทนงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073037  ลติญา สว่างอารมย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073036  ลดาวัลย์ ชนะชู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073034  รัตนาวดี กำภู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073033  ยุวดี นพเก้า  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073032  ยุพิน แก้วเพ็ชรกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073031  มานิตย์ หมะหวีเอ็น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073030  มณีรัตน์ บัวทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073029  ภัทรา จงสวัสดิ์วัฒนา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073028  พัชรี แสงสว่าง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073027  พชรมน บุญเสริม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073026  ปรีดา พงศาปาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073025  บุหลัน หมาดแหน้ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073024  บุษยา เพ็ญจำรัส  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073023  นุชศรา สุวรรณโณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073022  นุกูล มณีรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073020  ธิดารัตน์ รัตนโสม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073019  ทิพวรรณ เทพสุวรรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073015  ฎารัตชณีอร ปานเกล้า  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956