ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 3481 ถึงข้อมูลที่ 3540 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 59

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501073014  ชาลิดา ทองแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073013  ฉัตรชัย จันทรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073011  จุไรรัตน์ ศรีวพจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073009  จันจิรา อินทสุวรรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073008  ฆอซาลีย์ หลับด้วง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073006  ขวัญทิพย์ เกื้อสกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073005  ขนิษฐา ไทยเล็ก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073004  กัลยาพร เกื้อสกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073003  กฤษฎา หละเขียว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501073001  กมลรัตน์ บุญวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501071508  บุหงา หมานระโต๊ะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071506  อุษาวดี ทัศนโกวิท  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071505  ฐิติกาญจน์ ไชยพูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071504  อารักษ์ สิทธิชัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071503  อารอฟัต ดอเล๊าะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501071502  อานิตา บุญมาศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501071495  อรพรรณ ขุนเจริญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071490  สุวรรณา บุญกำเนิด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071487  สุรชาติ วุฒิประดิษฐ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071485  สุมาลิน ทองอ่อน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071482  สุบัยดะฮ์ ชำนาญนา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071478  สุดารัตน์ สุจริตธุระการ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071475  สุชลลินันท์ บุญทิพย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071474  สุจิรา ดำสิน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071473  สุกานดา เพชรทองเกลี้ยง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071472  สาลอดี อาแว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071471  สายฝน วรรณพงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071470  สักรียา ซาหีมซา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501071467  สมฤดี กมลนรากิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501071464  ศิรินทรา คงทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071460  วิมลมาศ ภาชีรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071458  วิภาดา เสนาะเสียง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071455  วัชราภรณ์ หลำเบ็นสะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071453  วราภรณ์ ชุมทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071452  วราชัย พรหมศร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071450  ไลลา ใบสะเหล็ม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501071444  รุชณา หลีหะรัน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071443  ราตรี ดังสะท้าน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071441  รัตนา ช่วยรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071440  รอชีด้า นาบสนั่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071438  มาเรียนี ยูนุ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501071434  ภวินท์ ฤทธิ์ณรงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071432  พิมพ์พา สุวรรณชาตรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071431  พันธ์นิดา ใบมา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501071428  พหล อุรพยัคฆ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071427  พรหมประสิทธิ์ แซ่อ๋อง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071423  พงษ์เทพ แซ่ลิ้ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071422  พงศกร แซ่จอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071420  ปิยะพงศ์ จันทร์ภาโส  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071416  ปวีณา สุภรัตนมงคล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071415  ประวิทย์ สังข์บริสุทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071414  ปทุมมา แดงสวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071412  เบญจวรรณ ทองนุ่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071410  นิรอมลี เจ๊ะเละ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071407  นวภัทร นพวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071406  นภาลัย ตาเหร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501071402  ธารารัตน์ ชื่นทับ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501071399  ทิพย์ภาภรณ์ สงบสุข  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071398  ทัศณี หลีสหัด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071395  ดนัย สูรนันทเสถียร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956