ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 3541 ถึงข้อมูลที่ 3600 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 60

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501071393  ณัฐวดี จิรวัตรวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071392  ณัฐพร คำแหง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071391  ชุติมา คงช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071390  ชิดชนก พุฒิกรดุรงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071387  จุฑารัตน์ รักทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071383  จิราพร ศรีเวชนันต์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071380  จันทร์จิรา ดวงจู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071376  เกษณี แก้วโพธิ์ทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071375  เกศรา ราชดาเพชร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071374  กิติยา ศิริ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071373  กิ่งกาญจน์ เกตุประกอบ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071372  กาญจนา ด้วงอุบล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071371  กลาโสม ละเต๊ะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2550
  501071366  อุทุมพร แก้วทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071364  อาสาฬ เขาไข่แก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071363  อาทิตยา สงพรมทิพย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071360  อัจฉรา คเชนทร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071359  อังคณารัตน์ ไชยวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071358  อรทัย มะสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071356  อภิรพร อนันตรัตนกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071355  อนุชพงษ์ ไชยชูผล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071354  อนิต้า ยาบา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071353  อดิศักดิ์ เทพทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071352  อดิเทพ ศักรางกูร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071351  เสาวลักษณ์ ล้อมพิทักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071349  เสาวณีย์ ใจดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071348  ทัชดาภา เจะเหม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071347  สุภาพร อินแก้วศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071344  สุพรรษา กิติไพรวัลย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071343  สุธัญญา โถนาค  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071341  สรรพงศ์ วิริยะวิทยานนท์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071339  โศภนิศ ทองแท้  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071338  กุลธิดา พรุเพชรแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071337  ศศิมาศ กร้ำมาตร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071336  ศรัณย์ธร ชินกิจการ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071333  วีรยา มะเส็น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071331  วิลาวัลย์ จริยสันติธรรม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071330  วิชิต เริงกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071329  วารินทร์ สาสุธรรม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071324  โรจนศักดิ์ แข็งแรง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071322  อธิชา มีชัยชนะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071321  เมทินี ปริชญากร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071317  พิชญ์นุช แสนพิพัฒน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071315  ปูซีย๊ะ หมานหนิ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071313  ปานทิพย์ เกื้อแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071312  ปาณิศา หาญแกล้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071311  ปรียานุช แซ่เจียง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071310  ประดิษฐ์ แดงงาม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071309  เบญญา เย็นเพ็ชร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071306  นิศารัตน์ ยกแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071305  นิตยา เลี่ยนเห่า  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071304  นิตยา ธรรมวาโร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071303  นัยนา ชัยสวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071302  นันทวัล แคล้วอาวุธ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071300  ธัญวรรณ กลิ่นบัวขาว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071299  ธนวินธ์ สวัสดิ์ประสิทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071298  ทิวาวัลย์ สุวรรณมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071297  ทิพวดี ชุมด้วน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071296  ตรีชฎา รัตนะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071293  ชัยยุทธ แสงทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956