ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 3601 ถึงข้อมูลที่ 3660 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 61

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501071292  ชลดา เทียมเท่าเกิด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071289  จุรีรัตน์ สายแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071288  จุรีรัตน์ เกื้อกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071286  จิราภรณ์ ทักษิณพัฒนาพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071285  จิราพร สุวรรณรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071284  จารุภา วงศ์วาสนา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071283  ขวัญเรือน อาญาพิทักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071281  กาญจนา อินนุ่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071280  กาญจนา จันทร์หนะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2550
  501071279  เอมิกา พจน์สมพงษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071276  อานีซะห์ มะลีบูแม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071275  อัฏฐาพร จันทร์เมือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071272  อลิสา พิชัยรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071271  อริสา ชูคดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071268  อมรรัตน์ รักษารัก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071267  อมรรัตน์ ชอบทำกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071266  อมรรัตน์ เจริญมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071265  เหมันต์ เกิดทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071262  สุภาวรรณ เจริญพันธุ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071260  สุพิชญา หวังสวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071256  สุดารัตน์ จันทร์สุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071255  สุญารัตน์ หนูสิน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071254  สุกานดา เศรษฐพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071250  โศรยา ภู่กลาง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071249  ศิริวิมล ตาเดอิน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071248  ศิริลักษณ์ ทองหนูนุ้ย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071247  ศิริพร นาคพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071246  ศิริขวัญ จิตเส้ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071244  ศศิรัตน์ ทองคำแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071243  ศราวดี ปิดนุช  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071241  วารุณี ยาแบโด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071240  วันวิสา เซ่งเข็ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071239  วัชรี หนูศิริ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071238  วราภรณ์ เอกดิลก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071237  วรรณพร ทุ่งยอ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071235  ลลิตา เขม้นแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071234  รุ้งแพร พานิชกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071233  รัศมี แซ่ชี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071232  รัชนีพร รักศรีทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071231  รมมณีย์ เพิ่มพูลทวีทรัพย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071230  เยาวนา ยาพระจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071228  เมธิณีย์ นิมิตรพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071226  มยุรี ตู้บรรเทิง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071225  มยุรา สุมณฑา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071224  มนตรี จรเปลี่ยว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071222  ฟารีดา นกแอนหมาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071220  เพ็ชชรี สังข์สุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071219  พิกุลทอง เชื้อขำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071217  พัชรี อิสโร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071216  พรรณวิสา จักขุมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071213  พรพิสุทธิ์ ศรีผ่อง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071212  ปูวีณา เหล็มปาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071211  ปิยาภรณ์ หลักเพชร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071210  ปิยวรรณ พชนะโชติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071209  ปานทิพย์ ไชยสาลี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071208  ปวีณา ยาชะรัด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071207  ปรียานันท์ นันตสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071205  เบลีลักษณ์ ขุนจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071204  เบญจวรรณ จิตตพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071203  บงกช จิตจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956