ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 3661 ถึงข้อมูลที่ 3720 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 62

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501071202  นูรีด้า อะหมะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071201  นุชาชาญ ชูโชติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071200  นิศารัตน์ สมพงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071199  น้ำทิพย์ สาอุ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071198  นาริน อินทร์ทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071196  นันทิกา จันทร์วิจิตร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071194  ธิดารัตน์ ริมดุสิต  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071193  เต็มศิริ เขียวจู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071192  ดุสยา นาวีว่อง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071191  ดวงฤดี เลขานุกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071188  ณัฐพร วู้นา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071187  ณัฏฐิกา สุวรรณโณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071185  ซอลล่า ล่าเม๊าะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071183  ชิดชนก ตลึงจิตร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071181  ชนุดม ผลความดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071180  เจนจิรา มีบุญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071178  เจนจิรา บุญรินทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071177  จุฬาลักษณ์ แซ่อึ้ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071176  จุฬานันท์ ชุนคง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071174  จุไรรัตน์ ขาวมัน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071173  จุรีย์พร ห่าหอ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071172  จุฑาภรณ์ บุญวัน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071171  จุฑาทิพย์ คงวัฒนานนท์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071170  จีรเดช เตชะวณิชย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071168  จิราภรณ์ จันทร์ฤทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071167  จินดาภรณ์ แก้วมีชัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071166  จารุวรรณ ไชยชนะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071165  จารวี สุวรรณโณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071163  เกษมสันต์ แหยมเกตุ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071162  เกศิณี เริงสมุทร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071161  เกศริน เขี้ยวแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071160  กิตติยา เบ็ญละ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071159  กาญจนา คงเสน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071158  กอบทรัพย์ แสงจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071156  กฤตภาส สุวรรณรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071155  กรองกาญจน์ ธนทรัพย์เกษม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071153  กนกวรรณ ทองทรง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071150  อิทริญา สุวรรณโน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071147  อัญญวรรณ รัตนมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071146  อัญชลี เวสนุสิทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071145  อลิษา เนยชะนะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071144  อรุณรัตน์ เกตุมาก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071143  อรรถพล สิทธิการ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071142  อรจิรา ขวัญเกิด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071138  สุวิมล เส้งเอียด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071137  สุรีนา มาลัยมาลย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071136  สุพัตรา คงมุต  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071135  สุนันทา นพสุวรรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071134  สุดา บิลเหล็ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071133  สุขฤทัย ทองหวาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071131  สายใจ ยิ้มนวล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071130  สถิระ ไหมพรม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071129  ศุภัสษร ไชยมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071127  ศันสนีย์ ตั้งจุมพล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071126  ศรัญญา เจียรนัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071124  วิมลศรี เป๋าเงิน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071122  วันวิสาข์ คงแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071121  วราภรณ์ เลี้ยงสุพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071120  วรางคณา ชีวณิชชากร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071119  วรเชษฐ์ เอกอัจฉริยา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956