ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 3721 ถึงข้อมูลที่ 3780 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 63

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501071116  รัตนา อุสนีย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071115  เมธาวี แมนสรวงรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071114  มนตรี มณีโชติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071113  ปวันรัตน์ ทวีทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071112  ภรณ์ทิพย์ บุญหวังช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071111  เพ็ญวดี อรรจนาทร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071109  พิมพ์กนก เพ็ชร์วงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071108  พิภพ เพชรล้วน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071107  พัชรี ชูประสิทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071106  พัชรพร เศษบุบผา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071104  พนิดา แก้วดำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071101  ปัญญวีร์ ดุลยรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071100  ปวีณา แซ่ว่อง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071099  ปวีณา ฉายมุณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071097  ประเสริฐ เพ็ชรรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071096  เบญจมาศ ระมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071094  นาซีเตาะห์ มาหะมะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071093  นฤมล คำบัวศักดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071090  ธิดารัตน์ ฤทธิเดช  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071087  ดารียา หมีนกาด้า  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071085  ณัฐคม วัฒนพฤกษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071082  ชุติมา ฉลองวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071080  ชนัญชิดา ภูริยากร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071079  ชญาภรณ์ ประโมจนีย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071078  จุฑามาศ ชาตรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071074  จารุวรรณ สีนวล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071073  จันทร์จิรา เพ็ชรรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071072  จักรพงษ์ วิศวประกร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071071  จริยาวดี สุวรรณบันดิษฐ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071070  จริญดา เพ็ชรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071069  คิมหันต์ อายุสุข  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2550
  501071064  ฮัสน่า เม๊าะสนิ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501071062  อาวาติฟ อาแวจิ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501071060  อ้อมใจ พุทธศิริ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501071057  สุวัฒน์ นิยมเดชา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501071056  สุนิษา หยาหยี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501071052  สิริมา จุ้ยมา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501071051  สิริมา จอมพิทักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501071050  สิทธิกร ยุ่งยั้ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501071048  สันติญา เสนารัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501071046  ศศิธร แซ่ตั้ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501071043  วีระศักดิ์ แซ่ตั้ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501071042  วิศรุต คำเชื้อ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501071039  วราพร สุขบางนพ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501071035  รัตนา ชูติระกะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501071034  ยามีล๊ะ รอยะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071033  เมธี อินทรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501071031  มนฤทัย นวลละออง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501071028  พัณธิตา ไพจิตร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501071027  พัฒน์ฐา แพรกทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501071025  พรรณิดา อาดำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501071019  นนทฤทธิ์ จันทพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501071014  ดำรงศักดิ์ รัตนสังข์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2550
  501071009  ชุณหกาญจน์ ปรัชญาเมธีธรรม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501071005  คมสัน เด็นสัน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501071004  ขวัญฤทัย ชาติเป  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501071002  กูยาลาร์ แซแร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2550
  501061123  ฤทธิชัย เกิดมีทรัพย์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2550
  501061122  อมรรัตน์ คงเมือง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2550
  501061121  เอมอร สมพงศ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956