ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 3781 ถึงข้อมูลที่ 3840 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 64

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501061117  อรอุมา แท่นแก้ว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2550
  501061116  อนาวิล ไขสงฆ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2550
  501061114  สุภาภรณ์ เกตุประกอบ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2550
  501061112  สราวุธ พูนเทพ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2550
  501061111  ศศิโลม อินทร์จันทร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2550
  501061106  ยุวดี มณีพิลึก  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2550
  501061104  ไพลิน อินทกาล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2550
  501061101  นิโลบล ฮกเกี่ยน  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2550
  501061097  ธันยพร ขุนราช  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2550
  501061095  ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์น้อย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2550
  501061094  จิรารัตน์ บุญเพ็ง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2550
  501061093  จินตนา กล้าจงยิ่ง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2550
  501061090  จารุมาศ ไทยนุกูล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2550
  501061089  เอมณิกา เพ็ชรแก้ว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2550
  501061087  อนุธิดา กลิ่นพิทักษ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2550
  501061083  สุภาวดี ชูปัญญา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2550
  501061082  สุพรรณี รอดภัย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2550
  501061079  สีหนาท ลอบมณี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2550
  501061072  ยุราวรรณ ลิ่มเริ่มสกุล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2550
  501061066  พัทธมน สันหรีม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2550
  501061064  ปัทมา เส็นคง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2550
  501061062  นราวุฒิ ช่วยบำรุง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2550
  501061060  ธาราทิพย์ บุญรังษี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2550
  501061059  ทิพวรรณ เขียวบุญจันทร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2550
  501061052  ซอและ กะมิง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2550
  501061051  ชิตพล นพภาแก้ว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2550
  501061048  เฉลิมชัย ค้าขึ้น  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2550
  501061047  จุฬาลักษณ์ พลันการ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2550
  501061045  จุฬารัตน์ พลันการ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2550
  501061042  กันยาภรณ์ สุริยะ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2550
  501061038  อัทรินทร์ ภู่เพ็ชร  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2550
  501061036  สุรัฐ อชิรเสนา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2550
  501061034  สุภชัย บัวทอง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2550
  501061033  สาธิต อธิกธาดา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2550
  501061031  สโรชา เสนารัตน์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2550
  501061030  สมพร เจริญศิริ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2550
  501061028  ศักดิ์ติพงษ์ จินตานุสาร  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2550
  501061026  มนัสวิน รอดมณี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2550
  501061025  ภาณุวัฒน์ อาจปรุ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2550
  501061024  ภาณุพงศ์ นุ้ยแนบ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2550
  501061023  พิริยะวุฒิ พรหมนคร  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2550
  501061021  ปัญจพล ไชยมล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2550
  501061018  ปวริศร ชูแก้ว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2550
  501061015  ธานุพัตร ทองลี้  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2550
  501061008  กิตติพงศ์ แซ่เฮง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2550
  501061007  กวิน สุคนธ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2550
  501061004  วาสนา สุขพันธุ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2550
  501061002  ภิญโญ แก้วแจ้ง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2550
  501031648  วันทนา ขุนทองปาน  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031647  มัณฑนา พฤษศรี  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031646  มะรอมลี หะยีอาแว  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031645  มนันยา เหมมันต์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031643  สิริยากร จารุพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031642  ประไพศรี กุ้งมณี  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031641  บุษบา เจริญมาก  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031640  บุณฑริกา ขวัญแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031638  ธาณุมาศ ชุมภูแสง  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031637  ชลธิชา ชิตวงค์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031636  จตุพงศ์ ถนอมสาด  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031635  ขจรศักดิ์ ชอบกิจ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956