ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 3841 ถึงข้อมูลที่ 3900 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 65

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501031634  กัญญาณี นาคนุเคราะห์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031631  ฝาติหม๊ะ เบ็ญสุข  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031471  มนยะ ปานสัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501031313  อุมาพร ปลัดซิ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031312  อารีซา แวมุหะมะ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031311  อัสมา ดุหลำยะแม  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031310  อัญธิดา ทองประสิทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031309  อรอนงค์ จินดาพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031308  อรวรรณ รัตนเดชา  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031307  อนันต์ หมะจิ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031304  สุวัลยา หมานวาหาบ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031303  สุมณฑา บิลเดช  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031302  สุภลักษณ์ พันธ์มะโน  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031301  สุพรรณิกา ซาแม  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031300  สายตน ยะยือริ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031299  สร้อยสุดา สมนึก  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031298  สมเกียรติ แซ่เจน  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031296  วุฒิพงศ์ ธนชิตชัยกุล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031294  วันฮานูรา วรรณมาตร  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031293  วันเฉลิม ภักดีสัตยากุล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031292  วรรณฤทัย จรูญศักดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031291  ลุกมาน สามะ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031290  ลิขิต แก่นจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031289  ลัคณา โสภิโต  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031288  รุจิราวรรณ จัตวากุล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031287  รศนีย์ อาสัน  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031285  มาราตี สีตีเล๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031284  มัทนียา สูหมัน  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031282  พิมพ์ทิพย์ สัญญาโณ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031280  ปรวิทย์ ยศถา  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031279  เบญจวรรณ มีไชย  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031278  เบญจวรรณ น้อยห้องไล่  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031277  นูไรด้า หมานเหม  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031276  นูรีหย๊ะ หมัดอะด้ำ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031274  นาเดีย วิลัยเลิศ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031273  นาซีปะ ปูเตะ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031272  นวพล สินจรูญศักดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031270  ธีรพงศ์ หมาดสตูล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031269  ธิดารัตน์ ศิริบูรณานนท์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031268  ธารวิมล คชินทร์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031267  ถนอมยศ ศรีประสม  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031266  โซฟูวัน มารูดิน  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031265  ซอฝีหย๊ะ มุเส๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031264  ชุติมา สุวลักษณ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031263  ชุติมา เม๊าะสนิ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031262  ชุตินันท์ จันทรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031261  ชณัฐกานต์ โสมพะยอม  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031258  จรรธร โล่ห์สุริยะ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031257  โกวิทย์ หลานชู  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031256  กาตินิ ยูโซะ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031255  กฤษดา โบบทอง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031191  สุภาวดี กายภูมิ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031168  วชิรญา อำมะหมัน  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031105  สารุณี อิสายะ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031086  ภาวินา ดิษฐ์แก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031058  เอนกพงศ์ สัตถาวร  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031057  อุษณีย์ หวันสาเหล่  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031055  อาอีซะห์ เจะยิ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031053  อัสมา คงยุนุ้ย  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031052  อังทิกา นุ้ยประเสริฐศรี  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956