ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 3901 ถึงข้อมูลที่ 3960 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 66

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501031050  อนิสา ราชแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031049  อดิศักดิ์ รักษ์แก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031048  สุไรยา ตำบู  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031045  สีตีปาตีเมาะ อารีสิริสุข  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031044  สิทธิ สุริยันยงค์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031043  สาวิตรี ทิพย์สังข์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031041  สมศักดิ์ สุขใส  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031038  วันดี มะหะหมัดวงษ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031037  รุสนี มะลี  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031036  มารียัม เส็นทุ่ย  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031034  มัซปูปะห์ สาแล  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031033  มัซนะห์ ดือเระ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031031  ฟารีดา หีมอะด้ำ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031030  พินทุมาศ แก้วมหากาฬ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031028  พรทิพย์ จิตตะเสโน  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031025  ปัทมเนตร ศรีสุวรรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031024  ปวันรัตน์ จันทร์เกลี้ยง  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031022  บุญส่ง วงค์กระจ่าง  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031021  นูซีรา มะสาและ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031020  นูรอีน หมานเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031017  นอรีซะ มาซอ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031016  ธนวรรณ อุ้ยนอง  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031015  ณัฐชลียา พลากุล  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031013  ซาฮานา เจะเตะ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031012  ซาวานา เพลินจรเคน  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031009  ชญานุตม์ พรหมสวาสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2550
  501031007  จิตรลัดดา นุ่นสกุล  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031006  จันทร์จิรา หลงขาว  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031004  เกสนี กาบแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031003  เกศสุดา ศรีสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501031002  ศศิรินทร์ ยนประสิทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2550
  501017108  เอกลักษณ์ อินทองคงแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017106  อิศรา เหรียญรุ่งโรจน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017104  อาริญา เกิดชู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017102  อัญชลี มากแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017101  พิมพ์พิสา เจียะจิระวิบูลย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017100  อัจฉรา สังข์สม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017099  อังสนา อุทัยรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017097  อรัญญา กรังพานิช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017096  อรอุมา ม่วงก่อเกื้อ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017094  อรจนา ด้วงสง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017093  อมลวรรณ ตะระเวลา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017092  อภิรมย์ สุวรรณจิตต์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017091  อนุรักษ์ ขุนทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017090  อนงค์เนตร ช่วยภักดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017089  หนึ่งฤทัย ราชสีห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017088  เสาวลักษณ์ ศรีเทพ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017087  สุวิชย์ นพวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017086  สุรชาติ สีรุจี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017085  สุพรรณี มณีราช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017084  สุปราณี หะยีสะแลแม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017083  สุนิศา บินระหมาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017081  สุกาญดา พรหมรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017079  ศิริกัญญา บูรณะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017075  ศิริลักษณ์ ชูปาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017070  วิศรุต สังข์ศิลป์ชัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017068  วิลาภรณ์ เมืองทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017067  วิมล บุญสุข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017065  วิจักษณ์ สังข์แก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501017062  วราภรณ์ จงคดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956