ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 4021 ถึงข้อมูลที่ 4080 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 68

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501013010  อารดา นิมะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501013009  จุฑาเกียรติ โปซิว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501013008  จันทร์จุรี มณีไชย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501013007  จักรินทร์ ลอยเลื่อน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501013006  เกศริน รักมุณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501013005  เกรียงศักด์ วิรุณสาร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501013004  กิติญา รักหมัด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501013003  กาญจนา หมาดเส็น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501013001  กัตติกา ไฝมณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011557  ฮุซซ์นา กาเด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2550
  501011556  อัจฉรา ยิ้มเยื้อน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011555  อรอุมา ยักกะพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011554  อภิสิทธิ์ ผันนะโร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011551  สุทธิญา รำมะนะกิจจะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011550  สุณี ขมิ้นทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011547  กาญจน์ยรัตน์ กุลธนเขตต์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011546  นาตาชา หะยีแวมิง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2550
  501011545  วารุณี อูมา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2550
  501011544  วัลยา เหมสวาท  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2550
  501011542  วรรณวิภา สุขบูลย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011539  มนตรี จันทร์เมือง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011538  พิไลพร ดำแป้น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2550
  501011536  นูรีต้า หลำหมัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2550
  501011535  นิศาชล เปี่ยมสุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2550
  501011534  นิภาพร ณ สงขลา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011531  นลินนิภา พิศาลวิริยกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2550
  501011529  ธันย์ชนก วรรณโร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011523  จุรีรัตน์ โสยดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2550
  501011520  ขวัญชนก หนูสวัสดิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011519  กาญจนา หวันประรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011518  กมลทิพย์ กุลนิล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011517  กมลชนก สุธิตานุกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011513  ศิริกานต์ ดำแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2550
  501011512  ณัฐนภัส คชฤทธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011511  มลทิพย์ จิตชาญวิชัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2550
  501011510  ภมรรัตน์ ศรีสว่าง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2550
  501011507  นูรลัยลา อาแว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011504  ทิพวรรณ รักษาพล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2550
  501011503  ทิพย์วิวรรณ สุวรรณแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011502  ตุลภพ เทพรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2550
  501011497  ดลมาซีด เบญอะหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011496  ขวัญเกล้า ไกรพงษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011495  ฮาลาตีย์ ดอเลาะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011494  อาซีร์ บินล่าเต๊ะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011493  อาซีด๊ะ อิสสภาพ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011491  อัญมณี พันสุภัค  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011490  อรนุช ศัทโธ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011489  อรทัย ดำเสน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011488  อมรรัตน์ แก้วเกตุ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011487  หัทยา ล้วนเส้ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011485  สุวิมล รักช้าง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011484  สุวรรณี สะมะแอ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011483  สุไลดา ใจเพ็ชร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011481  สุมิตร คงบำรุง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011480  สุธาสินี สุมาลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011479  สุจิรา มาลยารม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011478  สิราณี อาภาพงษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011477  สารีนา อิศภาคย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011476  สาริณี ขาวเผือก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011475  ศิรินทรา เซ่งซื่อ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956