ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 4081 ถึงข้อมูลที่ 4140 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 69

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501011474  วิลาวัณย์ รัมมะนะกัจจะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011473  วิภาพร นวลประสงค์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011472  วินัสนันท์ วรรณ์ทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011471  วิชชุดา คงทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011470  วลัยลักษณ์ ดวงภักดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011469  วรรณี บุญรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011468  วรรณนิศา สุวรรณโณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011467  วรรณดี เด็กหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011465  รัชนก สุกสว่าง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011464  มูนาดา เหมมัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011461  มาริสา กาสุวรรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011460  มัลลิกา พุทธชรกาญจน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011459  ภรภัทร โกกิละวาที  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011458  ไพศร สายสะโร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011457  เพ็ญประภา แมลงภู่ทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011456  พิศตะวัน ไหรัญพิจิตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011455  พัชนี หญ้าปรัง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011454  พรทิพย์ มาศจิตต์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011453  ปวีณา พิทูรทรัพย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011452  ปริศนา มาช่วย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011451  ปรารถนา ทองนิ่ม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011450  ปณรรฆ สุขฤกษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011449  เบญญาภา อังสุภานิช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011448  เบญจวรรณ ธรรมโชติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011447  เบญจรัตน์ ซ้ายสุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011445  นุชจารี เกมตาสา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011443  นาอีมะห์ รออิตี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011442  นาตาชา เหมมัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011441  ธีรยุทธ คงนิล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011440  ธารารัตน์ สร้างจิตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011439  ธัญลักษณ์ สากูต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011438  ธงชัย มัฏฐาพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011436  ไตรทิพ ประชุมรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011435  ดวงมณี จินายง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011434  ณัฐวรรณ ขาวแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011433  ณัฐดนัย เขียนเอี่ยม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011432  ณัฏฐิกา พลูหนัง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011430  ซาฮารา มะดีเย๊าะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011427  ชณัฐภรณ์ สุวรรณรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011425  ฉัตรวรุณ บุญหนิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011423  จุฑามาศ ยศรุ่งเรือง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011422  จิราภรณ์ ดาราภัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011421  จิราพร สมัครพงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011420  จินตหรา ธรรมรักษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011419  จันจิรา แก้วมณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011418  จริยา แก้วดำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011417  กุสุมา ศิลป์ภูศักดิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011416  กิ่งกนก ขุนรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011415  การีน่า ขุนจันทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011414  กรรณิการ์ ก้อนแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2550
  501011412  อารีย์ บิลหมัด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2550
  501011411  เสาวณีย์ หัสแหล๊ะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2550
  501011409  สมฤดี เส็นประดิษฐ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2550
  501011408  วรานันท์ กำเนิดทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2550
  501011404  ฟารีดา บินสัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2550
  501011403  นัฐวุฒิ แก้วมงคล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011401  ไซนับ เจ๊ะนุ๊  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2550
  501011400  พิชญธิดา พงศ์ประยูร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011398  อฤณ คงถาวร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011397  อนุสรา สันหมุด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956