ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 4141 ถึงข้อมูลที่ 4200 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 70

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501011396  เสาวลักษณ์ ล่าเตะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011395  สุวรรณา เปริมสมุทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011393  สุดดี ชูวิลัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011392  สิรินาถ กาสเส็น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011391  สายสุนีย์ ขุนสวัสดิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011390  ศรีวิไล เสรีพงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011389  ศราวุธ ดีเอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011387  รอกีเยาะ อายะมาโซ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011385  เย็นฤดี เส็นหลีหมาด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011381  มะลิวรรณ พราหมแผลง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011379  ฟารีดา มะปีเยาะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2550
  501011378  ฟาริด้า ยะหรี่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011376  ปิยะวรรณ สุมณฑา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011375  นุสณียา สาแม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011374  นิอัซวาณีย์ สะลูโว๊ะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011373  นันทิดา ฆังคมโน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011371  ดวงใจ ประพฤติชอบ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011370  ดวงกมล ทิพย์เสภา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011366  ชนัทนันท์ นาคมณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011365  จุฑารัตน์ กุนายุ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011363  จุฑามาศ รัตนบุรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011362  จิรกาญจน์ แผ่นทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011361  จันทิรา ขาวพุ่ม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011360  ขวัญชนก นิลสุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011359  เกษม สุขช่วย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011358  กรุณา หวันโสะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011357  กมลชนก นกต่อ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2550
  501011355  อิทธิรา เอียดดำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011354  อาภรรัตน์ ทิพย์สุเนตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011353  อัจจิมา สุขคง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011352  สุพรรษา ศรีชมภู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011351  สุชาดา ศรีอำมร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011350  พิมพ์ชนก พรประดิษฐ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011349  ศิจิตรา ทรงเจริญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011346  พัทธ์ธีรา ศรีสุขใส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011342  ปรียาวรรณ สุขคง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011340  เบญจพร สายวารี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011339  บุศรินทร์ จงกลพืช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011338  นิลดา ภู่พลับ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011337  นาถยา เพชรสุก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011336  นัฐยา ซุ้นสุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011335  นลินี ศรีทักษิณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011334  นฤมล ควบคุม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011333  ธาราทิพย์ วิศวะทรัพย์สกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011331  ณัฐธิดา จันทนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011330  โชติวรรณ บรรจุสุวรรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011328  ชลนิสา ชินเดช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011327  ชลดา ส่งแสง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011326  ชนัฏฐา คล้ายแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011325  ฉวีวรรณ ญานรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011324  จุฑามาศ คณะทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011323  จุฑาทิพย์ ชอบพจน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011322  จิรารัตน์ เดชพิชัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011321  จิตสุภา รัตนพันธุ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011320  จรรยา คชภักดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011318  กุลธิดา ยินเจริญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011316  กมลพรรณ นนทะสร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011313  กนกขวัญ ขยันจริง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2550
  501011312  อุสา หีมเบ็ญหมัด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011310  อัจฉรา แซ่เล่า  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956