ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 421 ถึงข้อมูลที่ 480 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 8

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  521996059  อนุศรา โหมดแหละหมัน  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996058  อนันตญา จันทะรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996057  อทิตา พิกุลจร  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996056  อดินันท์ พงค์หลง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996055  หร่อหมาน ยะหนะอ้าหลี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996054  สุริศรา จิตตวาที  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996053  สุนีย์ สุมาลี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996052  สิริโฉม ลือแมะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996051  สาเหร๊าะ หนิมา  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996050  สาวิตรี หวังหมาน  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996049  วรรษา เหล็มปาน  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996048  วรชัย นกหมุด  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996045  เรวัตร ดอเลาะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996043  ภัทราวดี แสมแน็ง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996042  พาตีเม๊าะ สะอาดดี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996041  ปารีหน๊ะ เจะปอ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996040  ปริญญา ตีกาสม  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996039  ประนอมนุช นุ้ยเด็น  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996038  ปราณีต ทวาสิโก  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996036  เนตรดาว สองหลง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996035  นิเม๊าะ อาบูถัดสา  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996033  ดารียะห์ หวังพา  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996032  ซุลกีพลี มุสอดี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996031  ซอมรี หลงมุสอ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996030  คีแกน หลีเหลด  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996029  ศอและห์ ยูโซะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996028  โกศัย แสงสุย  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996027  เกษม บุญเลิศ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996026  อ้อมใจ ไชยสุริยะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996025  อภิวัฒน์ ณ เทพา  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996024  ไหมมูน๊ะ เทพคุณ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996023  สุทัศนี ไชยคล้าย  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996022  สวรินทร์ รัญเพชร  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996021  ศศิวิมล พัฒเท  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996020  วาสนา หมัดอะดัม  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996019  วัชรา แก้วขวัญ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996018  วรารัตน์ วงษ์สวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996017  รัศนีย์ แก้วทอง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996016  ระวีวรรณ เรนภักดี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996015  มลวี คูเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996014  ปิยรัตน์ เพชรรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996013  บุษรัตน์ คงปาน  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996012  นิตยา ยะริงทอง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996011  นิชยา ขุนดำ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996010  นันทวัน ทองทวี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996009  ณัฐนันท์ ก้งวัตร  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996008  ณภาภัช หิรัญสาลี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996007  ชนันสิริ ชุมทอง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996005  จิราทิพย์ คล้ายศรี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996004  จันทร์เพ็ญ ไพศาลวัฒนา  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996003  ขนิษฐา ผอมนะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521996002  ขจรวุฒิ ศรีสง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521995081  อัญชลี แก้วบริสุทธิ์  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2552
  521995080  อมรเทพ จันทร์ดวน  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2552
  521995078  เยาวรัตน์ สุขปักษา  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2552
  521995047  MA GUI TONG  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไทยคดีศึกษา 2552
  521995025  อรวิชย์ ถิ่นนุกูล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2552
  521995020  ปาริฉัตร จันทร์สอน  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2552
  521994065  ปรัชญา ละงู  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
  521994064  อรญา ป้าไหน  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2552
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956