ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 4201 ถึงข้อมูลที่ 4260 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 71

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501011309  อัจจิมา ถาวรจิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011308  อรอุมา หลำเบ็ลส๊ะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011307  อรรถพล ผลเจริญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011306  อภิสรา แซ่ยู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011305  หทัยรัตน์ โพธิคุณาพัสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011304  สุภาวิณี รักพวก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011303  สุภาพร พัดฉิม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011301  สุคนธา แปลกฤทธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011300  สาวิตรี ชาติพงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011299  สาธินี เจนพนัส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011298  วิชุตา คีรีมา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011297  วัฒนา เสรีชาญพงษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011296  วรารัตน์ อุ่นเจริญทรัพย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011294  วรรณวิภา หมัดอาด้ำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011293  วรรณเพ็ญ มโนวิไลพงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011291  ลัดดาวรรณ ชิตพันธนากร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011290  ฤทัยรัตน์ อาจไพรินทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011289  รีนา มาราสา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011288  รักษ์วิลาส ศรีภักดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011287  พัชรี ศรีจำเริญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011286  พัชราภรณ์ ภู่สุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011285  พรรณทิพย์ ศรีละม้าย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011284  ปาริชาติ แก้วงาม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011283  ปัทมา ทนงาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011282  ปฐมรัตน์ จีนแก้วเปี่ยม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011281  เบญจวรรณ สงเดช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011279  ณัฐธิดา ทองพันชั่ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011278  ชฎารัตน์ พึ่งไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011277  ฉัตรแก้ว สุวรรณเพ็ชร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011276  จิราภรณ์ นินทรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011275  จิรัฐิติกาล แก้วละเอียด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011272  อภิภู ไชยทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011271  ขวัญทิพย์ เหลืองพินิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011270  ขวัญจิต เต็มเปี่ยม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011269  กุลรัตน์ หม่องห้อง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011268  กุลชลี ถนอมศักดิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2550
  501011266  อำพล ไมหมาด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011265  อามีนา สมุห์เสนีโต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011262  โสระญา ราชนาวี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011260  สุธาลักษณ์ บุญยง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011259  ศุภณัฐ สินธุเพ็ชร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011258  ศิราณี เพิงแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011256  วรวรรณ สุไลมัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011254  มีนา หล๊ะติหล๊ะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011252  นวรัตน์ วัทธิกรณีย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011251  ไพซู เปาะเมาะยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011249  พัชระ นวลใย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011246  ปาลิษา ลักษณะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011245  ปภัสสร ขุนทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011244  นาตยา เสชนะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011243  นฤนาท จองนุ้ย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011242  นพรัตน์ ไชยชนะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011241  ธาสินี ชัยเดช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011239  ฑิตยา สกุลบุญพาณิชย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011238  ชุติมา รุ่งนพกิจไพศาล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011237  ชยาวุฒิ เสืออินโท  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011236  จุฑามาศ มูลปัญญา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011235  จีราวรรณ ทองขวัญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011234  จิรายุ หนูเอียด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011233  จิรายุ ทรัพย์สิรินาวิน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956