ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 4261 ถึงข้อมูลที่ 4320 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 72

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  501011231  จีระศักดิ์ แก้วเพ็ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2550
  501011229  จักรภาณุ คชสาร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011228  จตุพร สายบุตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2550
  501011226  อุษา สินธุเศรษฐ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011225  อุดมลักษณ์ เสนอินทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011224  อาริยา สุหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011222  สุธาสินี โกศัยพัฒน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011221  สุชาวดี ภัยชำนาญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011218  ศรัณยา พรหมชู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011216  วิษณุ เจริญนิธิกร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011214  วรรณิสา บินสัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011213  รุสนีดา ดอเลาะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011212  รุจิภาส พงศ์จันทรเสถียร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011210  มยุรี บุญมาศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011209  ภูริทัต ต้องชู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011208  ภัสรา ลิ่มสกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011207  ภัทร์ทิรา ช่วยเกต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011206  เพียงนภา ชูศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011205  พาวณี ศรีพันโร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011204  พัชรินทร์ ปั้นรัตนะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011202  แฝงกมล เพชรเกลี้ยง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011201  ฝารีด้า สายสหัส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011200  ปวีณา โภชนุกูล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011199  นิภา ถกเอียด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011196  ธิดารัตน์ ทองเที่ยง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011195  ดวงพร แก้วยอดทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011194  ซารีน่า หลีหัวเขา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011189  จริยา ขันนุ้ย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011187  กันจุรี ขาวบาง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011186  กัญญา ล่าเม๊าะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2550
  501011184  อาริษา มะแอ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011182  อสุมา การี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011180  อมรรัตน์ เจริญวงค์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011179  แสงดาว ขวดทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011178  เสาวภาคย์ วุฒิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011176  สุภาวดี พริกเล็ก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011175  สุนิตา ควรกล้า  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011174  สุชาติ คมขำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011172  โศรยา สวัสดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011171  วิริยา ครุฑทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011170  วิชุดา หนูเรือง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011164  พัชรี คชรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011163  ปิยมาภรณ์ พิทักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011162  ปัทมาภรณ์ รัตนะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011161  ใบเฟริ์น สุวรรณมณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011160  บุญศิริ นิธิเจริญวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011159  บัญชา พรหมทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011157  ธารไท ชีวทรรศน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011156  ธนิต ขั้วแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011153  ฐาปกรณ์ พรหมเพชร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011152  จุฑารัตน์ รับไซ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011151  จิราลักษณ์ เขียวหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011148  จารุวรรณ เรืองวิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011146  กีรติ ขุนสามัญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2550
  501011142  อภิญญา ธารสมถวิล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011141  กฤตภาส ศรีระษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011140  เสาวณีย์ คูบูรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011137  โศจิรัตน์ สุวรรณโณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011136  เศกศักดิ์ โประเทพ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
  501011135  ศุภางค์ สถานทรัพย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956